Wiśniewska Adrianna

Zakład Chemii Fizycznej i Radiochemii
Pracownia Elektrochemii

Wpływ rodzaju i stężenia polianionu na syntezę  i  właściwości elektrochemiczne polianiliny

Adrianna Wiśniewska

Promotor: prof. dr hab. Magdalena Skompska
Opiekun: dr Agata Fedorczyk

Głównym celem pracy magisterskiej była synteza polianiliny domieszkowanej polianionami przeznaczonej do zastosowania w ogniwie słonecznym jako warstwa przewodząca dla dziur i blokująca dla elektronów (HTL). W takim ogniwie pod wpływem padającego promieniowania dochodzi do tworzenia ekscytonów (związanej pary dziura-elektron), które następnie dysocjują [1]. W przypadku ogniw o konstrukcji standardowej, fotowygenerowany elektron wychwytywany jest przez warstwę przewodzącą dla elektronów (ETL) i gromadzony na elektrodzie metalicznej, zaś dziury wędrują do warstwy przewodzącej dla dziur bezpośrednio osadzonej na ITO, którą może być polimer przewodzący. W takich układach jednym z bardziej popularnych polimerów jest PEDOT (poli(3,4-etylenodioksytiofen)) domieszkowany PSS (kwasem poli(4-styrenosulfonowym)) [2], ale coraz częściej do tego celu stosowana jest również polianilina, która stanowi przedmiot badań niniejszej pracy magisterskiej. Polianilinę otrzymuje się zazwyczaj drogą bezpośredniej chemicznej polimeryzacji aniliny w obecności utleniacza chemicznego lub elektropolimeryzacji na elektrodzie metodami woltamperometrii cyklicznej lub chronoamperometrii. W pracy zastosowano obie te metody (elektrochemiczną i chemiczną), prowadząc syntezę w obecności różnych anionów i polianionów domieszkujących (np. kwas poli(4-styrenosulfonowy), kwas kamforosulfonowy) o różnym stężeniu, a następnie porównano uzyskane warstwy polimerowe pod względem morfologii i elektroaktywności. Wykorzystanie w pracy elektrochemicznej mikrowagi kwarcowej (EQCM) umożliwiło natomiast ilościową interpretację mechanizmu narastania warstwy polimerowej podczas syntezy elektrochemicznej.

Literatura:
[1] Skompska M., Synth. Met. 2010, 160,  1-15.
[2] Zhang F., Johansson M., Andersson M. R., Hummelen J. C., Inganas O., Adv. Mater. 2002, 14, 662-665.