Lis Monika

Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej
Pracownia Chromatografii i Analityki Środowiska

Oznaczanie bromianu (V) potasu w powietrzu na stanowiskach pracy

Monika Lis

Promotor: dr hab. Magdalena Biesaga
Opiekun: dr Joanna Kowalska (CIOP-BIP), dr hab. Małgorzata Szewczyńska, prof. nadzw. CIOP-PIB

Bromian (V) potasu jest substancją toksyczną i kancerogenną, zaliczaną do kategorii 1B (H350 zgodnie z rozporządzeniem WE 1907/2006). Dzięki swoim właściwościom fizycznym może łatwo adsorbować się na powierzchni cząstek stałych, które stanowią zawiesinę w powietrzu. Tym samym stanowi potencjalne zagrożenie dla zdrowia pracowników mających stały kontakt z pyłem tego związku, w szczególności podczas używania i produkcji bromianu (V) potasu, gdyż istnieje prawdopodobieństwo osadzania się bromianu (V) potasu w układzie oddechowym. Opracowanie metody oznaczania KBrO3 we frakcji wdychanej stanowi podstawowy warunek monitorowania stężenia tej substancji w powietrzu na stanowiskach pracy. Najwyższe dopuszczalne stężenie (NDS) dla bromianu potasu zostało ustalone na poziomie 0,44mg/m3 wdychanego powietrza [1].

Celem pracy było opracowanie oraz walidacja metody oznaczania bromianu (V) potasu we frakcji wdychanej aerozoli w powietrzu na stanowiskach pracy. W zaproponowanej metodzie wykorzystano technikę chromatografii jonowej z zastosowaniem detekcji konduktometrycznej. W trakcie walidacji metody, wyznaczono następujące parametry pomiarowe: zakres pomiarowy 3,1-63,4 μg/ml, granicę wykrywalności 17,7 ng/ml i granicę oznaczalności 53,1 ng/ml, precyzję 5,56% oraz odzysk 97-101%. Projekt realizowany był we współpracy z Pracownią Zagrożeń Chemicznych w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy- Państwowym Instytucie Badawczym (CIOP-BIP).

Literatura:
[1] Starek A., PiMOŚP. 2018, 96, 35.