Talko Alicja

Zakład Dydaktyczny Chemii Organicznej

Synteza i transformacje fluorków sulfonylowych

Alicja Talko

Promotor: dr hab. Michał Barbasiewicz
Opiekun: mgr inż. Damian Antoniak

Celem pracy magisterskiej było zbadanie wpływu katalizatorów przeniesienia międzyfazowego (PTC) na reakcję syntezy fluorków sulfonylowych z chlorków sulfonylowych opisaną przez K. B. Sharplessa,[1] która polega na zastosowaniu nasyconego wodnego roztworu wodorodifluorku potasu. W tym celu przeprowadzono badania kinetyczne na modelowym substracie chlorku 1-oktanosulfonylowym, podczas których zbadano wpływ ilości i rodzaju katalizatora, zastosowanego rozpuszczalnika, oraz szybkości mieszania na tę reakcję dwufazową. W optymalnych warunkach przeprowadzono syntezę wybranych alifatycznych i aromatycznych fluorków sulfonylowych i acylowych w większej skali, uzyskując dobre i bardzo dobre wydajności.

Drugim celem badań było sprawdzenie czy otrzymane aromatyczne fluorki sulfonylowe można zastosować w reakcji bezpośredniej orto-metalacji (ang. directed ortho-metalation). Wykonano optymalizację reakcji na fluorku benzenosulfonylowym w -78 °C w THF, a jako elektrofil użyto chlorek trimetylosililu (TMSCl). Uzyskano optymalne warunki dla syntezy produktu mono- oraz disililowanego z użyciem zasady diizopropyloamidku litu (LDA), a rodzaj powstającego produktu głównego zależał od ilości zasady i czasu reakcji.

Wyniki badań mojej pracy magisterskiej zostały opublikowane w artykułach: „Nucleophilic Fluorination with Aqueous Bifluoride Solution: Effect of the Phase-Transfer Catalyst”,[2] oraz „Directed ortho-Metalation of Arenesulfonyl Fluorides and Aryl Fluorosulfates”,[3] których jestem pierwszym autorem.

Literatura:
[1] Dong J., Krasnova L., Finn M. G., Sharpless K. B. Angew. Chem. Int. Ed. 2014, 53, 9430.
[2] Talko A., Barbasiewicz M. ACS Sustainable Chem. Eng. 2018, 6, 6693.
[3] Talko A., Antoniak D., Barbasiewicz M. Synthesis 2019, 51, 2278.