Domozych Izabela

Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej
Pracownia Chromatografii i Analityki Środowiska

Przydatność metody adsorpcji CO do oznaczanie nanostruktur Pd w próbkach naturalnych

Izabela Domozych

Promotor: dr hab. Beata Krasnodębska-Ostręga
Opiekunowie: dr hab. Krzysztof Miecznikowski, dr Monika Sadowska

Wyjątkowe właściwości fizykochemiczne palladu spowodowały, że zarówno pallad jak i jego związki znalazły wiele zastosowań. Największe ilości palladu zużywa branża motoryzacyjna, przemysł elektroniczny oraz stomatologia [1]. To szerokie zastosowanie i wykorzystanie platynowców powoduje stopniowe zwiększanie zawartości tych metali w różnych elementach środowiska naturalnego. Jest to głównie spowodowane wprowadzeniem samochodowych katalitycznych konwerterów spalin, gdzie platynowce odgrywają decydującą rolę w działaniu. Urządzenia te redukują ilości szkodliwych substancji emitowanych przez silniki spalinowe, jednak zużywając się powodują emisję pyłów zawierających platynowce. Pyły te osadzają się na powierzchni gleby i roślin rosnących wzdłuż dróg. Te metale mają coraz większy wpływ na środowisko, ze względu na rosnącą liczbę samochodów wyposażonych w katalizatory. Związki platynowców charakteryzują się dużą toksycznością, mutagennością, kancerogennością, a także zdolnościami do wywoływania alergii. Tak więc kontakt ludzi nawet z niewielkimi ilościami platynowców nie pozostaje bez wpływu na zdrowie. Ważne jest  zbieranie informacji o aktualnej zawartości platynowców w środowisku, aby w przyszłości można było właściwie ocenić stan jego zanieczyszczenia [2,3].

Celem pracy jest zastosowanie metody adsorpcji CO do oznaczania palladu w próbkach naturalnych. Oznaczenia ilości palladu będą oparte na metodzie krzywej kalibracyjnej wyznaczonej na podstawie materiału referencyjnego – nanocząstek palladu. W oparciu o uzyskane dane będę określać ilość palladu w próbkach środowiskowych, a także porównywać z pomiarami wzorcowymi.

Badania zostały sfinansowane z grantu Narodowego Centrum Nauki SONATA nr 2016/23/D/ST4/00836.

Literatura:
[1] http://transportpolski.pl/zdrowy-wydech
[2] Motelica-Heino M., Rauch S., Morrison G.M., Donard O.F.X., Determination of palladium, platinum and rhodium concentrations in urban road sediments by laser ablation ICP-MS, AnalyticaChimicaActa, 2001, 436, 233.
[3] Godlewska – Żyłkiewicz, B., Pyrzyńska, K., Platynowce. Zastosowanie i metody oznaczania, Wydawnictwo MALAMUT, Warszawa 2012.