Wichowska Aneta

Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej
Pracownia Teorii i Zastosowań Elektrod

Obrazowanie interakcji pomiędzy kompozytami polimerów przewodzących, a keratynocytami i monocytami w warunkach in vitro

Aneta Wichowska

Promotor: dr Marianna Gniadek

Kompozyty składające się z polimeru przewodzącego i nanocząstek metalu znalazły szerokie zastosowanie w różnych dziedzinach nauki i przemysłu takich jak czujniki, baterie czy katalizatory. Chemiczna synteza kompozytów jest prosta i łatwa do wykonania, a także pozwala na osadzenie ich na różnych podłożach, nawet nieprzewodzących. W przedstawionych badaniach jako podłoża wykorzystano materiały takie jak: bibuła filtracyjna, papier węglowy czy gaza opatrunkowa.

Celem pracy była optymalizacja warunków syntezy kompozytów polipirol-metal, synteza kompozytów na różnych podłożach, charakterystyka otrzymanych materiałów, a także testy toksyczności na keratynocytach i monocytach myszy przeprowadzone we współpracy z Wojskowym Instytutem Higieny i Epidemiologii.

W trakcie badań zsyntetyzowano trzy rodzaje kompozytów. Pierwszy rodzaj to kompozyt polipirolu z nadsiarczanami, który posłużył jako materiał odniesienia. Drugim rodzajem był kompozyt polipirolu modyfikowany nanocząstkami złota, natomiast trzecim był kompozyt polipirolu z nanocząstkami srebra. Morfologię otrzymanych materiałów scharakteryzowano przy pomocy skaningowej mikroskopii elektronowej, a ich właściwości elektrochemiczne – woltamperometrią cykliczną.

Na podstawie otrzymanych wyników można stwierdzić, że udało się uzyskać dobre pokrycie powierzchni podłoży nieprzewodzących materiałami kompozytowymi, a otrzymane materiały pokryte z niezmodyfikowanym polipirolem są dla komórek obojętne i nietoksyczne. Komórki w kontakcie z powierzchnią pokrytą kompozytem polipirolu z nanocząstkami złota ulegają częściowej aktywacji. Natomiast wygląd  i morfologia komórek na materiale pokrytym polipirolem z nanocząstkami srebra może świadczyć o jego toksyczności. Dodatkowo badania właściwości elektrochemicznych otrzymywanych materiałów wskazują, że otrzymane polimery są przewodzące.

Badania zostały sfinansowane z grantu NCN SONATA 10 – UMO – 2015/19D/ST5/02770.