Adamowicz Monika

Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej
Pracownia Chromatografii i Analityki Środowiska

Związki kompleksowe skandu z flawonoidami na potrzeby diagnostyki medycznej

Monika Adamowicz

Promotor: prof. dr hab. Krystyna Pyrzyńska
Opiekun: dr Aleksandra Maria Sentkowska

Pozytonowa Tomografia Emisyjna (PET) należy do grupy najnowocześniejszych technik diagnostyki medycznej. Jest to nieinwazyjna technika obrazowania, w której rejestruje się promieniowanie powstające podczas anhilacji pozytonów, których źródłem jest podana pacjentowi substancja promieniotwórcza, ulegająca rozpadowi ß+.

W metodzie PET stosuje się radiofarmaceutyki oparte na różnych radioizotopach. Dotychczas szeroko stosowany 68Ga ma zbyt krótki czas połowicznego rozpadu (t½ = 68 min).  Stąd propozycja wykorzystywanie radiofarmaceutyków opartych na radionuklidach 43Sc oraz 44Sc, które charakteryzują się znacznie dłuższym czasem połowicznego rozpadu, odpowiednio 3,89h i 3,93h. [1]

Celem pracy było przeprowadzenie i optymalizacja warunków reakcji kompleksowania jonów skandu (III) z moryną i kwercetyną pod kątem wykorzystania do syntezy radiofarmaceutyku znakowanego izotopem skandu. Zbadano rodzaj rozpuszczalnika, wartość pH, zawartość rozpuszczalnika organicznego (etanolu) oraz czas reakcji. Optymalne warunki tworzenia kompleksu skandu z moryną i kwercetyną to mrówczan amonu o pH 5 z zawartością etanolu 75% objętościowych.  Ustalono stechiometrię powstałego kompleksu, która wynosi 1:2, czyli jeden jon skandu łączy się z dwoma cząsteczkami ligandu.

Literatura:
[1] Carzaniga S.Tommaso, Measurement of 43Sc and 44Sc production cross-section with an 18MeV medical PET cyclotron, Applied Radiation and Isotopes, 2017, 129, 96-102.