Wasilewski Paweł

Zakład Chemii Fizycznej
Pracownia Oddziaływań Międzymolekularnych

Właściwości elektrokatalityczne kompozytu elektrycznie redukowanego tlenku grafenu i nanocząstek platyny

Paweł Wasilewski

Promotor: dr hab. Barbara Pałys, prof. UW

Celem pracy magisterskiej było otrzymanie zredukowanego tlenku grafenu (rGO), a następnie utworzenie kompozytu rGO z nanocząstkami platyny. Platyna posiada właściwości katalityczne względem wielu reakcji chemicznych, natomiast niewielki rozmiar nanocząstek skutkuje wysokim stosunkiem powierzchni do objętości platyny. Natomiast rGO posłużył jako matryca, na której były osadzane nanocząstki platyny. Kompozyt rGO z nanocząstkami platyny posłużył jako katalizator elektrochemicznej redukcji nadtlenku wodoru [1].  Aby otrzymać taki kompozyt redukowano elektrochemicznie tlenek grafenu (GO), co skutkuje usunięciem części grup funkcyjnych, a następnie nakrapiano roztwór zawierający nanocząstki platyny. Dodatkowo kompozyt był cyklowany woltamperometrycznie zmieniając górny potencjał cyklowania, skutkuje to zmianą struktury rGO i prowadzi do zmian właściwości elektrokatalitycznych otrzymanego kompozytu. Do potwierdzenia zmian strukturalnych wykorzystano spektroskopię Ramana, dzięki której można oszacować tworzenie lub zanikanie defektów w płaszczyźnie grafenowej [2] Potwierdzono, że owe zmiany mają realny wpływ na właściwości elektrokatalityczne układu, ponieważ dla wyższych potencjałów podczas cyklowania, prąd oznaczający redukcję nadtlenku wodoru zaczynał się przy wyższych potencjałach.

Literatura:
[1] Berbeć S., Żoładek S., Jabłońska A., Pałys B., Sensor. Actuat. B-Chem. 2018, 258, 745.
[2] Malard, L. M., Pimenta, M. A., Dresselhaus, G., Dresselhaus, M. S., Phys. Rep. 2009, 473 , 51.