Korycka Aleksandra

Zakład Chemii Organicznej i Technologii Chemicznej
Pracownia Technologii Organicznych Materiałów Funkcjonalnych

Donory wiązań wodorowych jako nowe (organo)katalizatory karbonylowania amin aromatycznych do N,N’-difenylomoczników

Aleksandra Korycka

Promotor: prof. dr hab. Grzegorz Litwinienko

Praca magisterska ma charakter tajny, wyniki będą objęte procedurą patentową.