Przybylski Paweł

Zakład Dydaktyczny Chemii Organicznej i Technologii Chemicznej
Pracownia Stereokontrolowanej Syntezy Organicznej

Wysokociśnieniowa enacjoselektywna addycja malonianu do β,β-dipostawionych enonów z podstawnikiem tiazolowym przy grupie karbonylowej

Paweł Przybylski

Promotor: dr Piotr Kwiatkowski
Opiekun: mgr Alicja Szulińska

Jedną ze strategii w syntezie związków zawierających czwartorzędowe centra stereogeniczne są sprzężone addycje nukleofili węglowych do β,β-dipodstawionych akceptorów Michaela. [1] Enancjoselektywne organokatalityczne reakcje tego typu wciąż stanowią duże wyzwanie, a wśród nich najsłabiej poznano addycje do odpowiednich acyklicznych β,β-dipodstawionych a,β-nienasyconych związków karbonylowych, w szczególności zawierających w pozycjach β podstawniki  metylowo(alkilowo)-arylowe.

Celem mojej pracy było zbadanie możliwości przeprowadzenia enancjoselektywnej addycji malonianu dietylu do enonów zawierających w pozycjach β podstawnik metylowy i fenylowy w obecności chiralnych katalizatorów amino-tiomocznikowych. Wcześniejsze doświadczenia naszej grupy pokazały, że na reakcje tego typu duży wpływ ma wysokie ciśnienie, [2] jak również rodzaj podstawnika przy grupie karbonylowej. [3] Wykazałem że do skutecznego przeprowadzenia badanej reakcji koniecze jest użycie enonów tiazolowych oraz ciśnienia
w zakresie 8-10 kbar.

Tiazolowe produkty addycji malonianu dietylu otrzymałem z dobrą wydajnością (>70%) oraz wysokim nadmiarem enancjomerycznym (>90%)

Literatura:
[1] M. Bella, T. Gasperi, Synthesis 2009, 1583-1614.
[2] a) P. Kwiatkowski, K. Dudziński, D. Łyżwa, “Non-Classical Activation of Organocatalytic Reactions” w “Comprehensive Enantioselective Organocatalysis: Catalysts, Reactions and Applications” P. Dalko, Ed., Wiley-VCH: Weinheim, 2013, 581-615. b) D. Łyżwa, K. Dudziński, P. Kwiatkowski, Org. Lett. 2012, 14, 1540-1543. c) P.  Kwiatkowski, A. Cholewiak, A. Kasztelan, Org. Lett. 2014, 16, 5930-5933.
[3] A. Szulińska, Praca magisterska WCh UW, 2016, „Enancjoselektywne organokatalityczne addycje malonianów do β,β-dipodstawionych enonów w warunkach wysokociśnieniowych”