Uniwersytet Młodego Chemika-Polska

„Uniwersytet Młodego Chemika – Polska”

W ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs na projekty w programie „Uniwersytet Młodego Odkrywcy”. Wniosek złożony przez Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego pt. „Uniwersytet Młodego Chemika” nr POWR.03.01.00-00-U150/17-00 uzyskał finansowanie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Projekt realizowany jest wspólnie z Fundacją „PRZYSZŁOŚĆ W NAUCE”.

W ramach tego projektu wsparcie uzyskają uczniowie klas ósmych szkół podstawowych, klas trzecich szkół gimnazjalnych i klas pierwszych szkół ponadpodstawowych z obszaru całej Polski, planujący związać swą przyszłość z naukami przyrodniczymi i ścisłymi, a w szczególności z chemią. Oferta będzie oferowana szkołom z obszarów o zróżnicowanej liczbie ludności, a co najmniej połowę będą stanowić dzieci z obszarów wiejskich lub małych miasteczek.

Celem głównym projektu ,,Uniwersytet Młodego Chemika” jest wzrost kompetencji i umiejętności młodzieży z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, w szczególności CHEMII. Dodatkowo młodzież będzie miała okazję wykorzystywać i utrwalać umiejętności posługiwania się j. angielskim, wzmocnić lub nabyć zdolność do kreatywnego myślenia podczas rozwiązywania problemów z zakresu nauk ścisłych, utrwalić umiejętności pracy w zespole. Projekt ma ich zainspirować do twórczego i niekonwencjonalnego podchodzenia do problemu badawczego, zapoznać z uczelnią wyższą (WCh UW) i zainspirować do pracy na rzecz popularyzacji wiedzy o chemii.

Projekt składa się z 2 głównych etapów. Pierwszy dotyczy pracy w szkole (własnej ucznia), gdzie podniesione zostaną kompetencje w dziedzinie chemii oraz społeczne. Te działania będą koordynowane przez fundację. Drugi etap to działania na terenie Wydziału Chemii UW. Proces dydaktyczny prowadzony będzie na zbliżonym poziomie do studiowania. Nacisk będzie kładziony na samodzielną pracę (samo-edukacja), co jest cechą dydaktyki chemii na wyższej uczelni.

Projekt ten jest odpowiedzią na rosnące potrzeby rozwijającej się gospodarki (innowacyjnej, nowe materiały, nowe technologie) i ciągle zmieniającego się rynku pracy (pojawianie się i znikanie poszczególnych zawodów).

Zespół realizujący projekt: dr hab. Beata Krasnodębska-Ostręga, dr Agnieszka Siporska, dr Sylwia Żołądek, dr Tomasz Deptuła, dr Maciej Chotkowski, dr Anna Ruszczyńska, dr Monika Sadowska.

Wartość projektu: 480 640,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 465 640,00 zł

 

Podsumowanie III etapu UMC

W dniach 18-19 kwietnia 2020 roku odbyła się pierwsza mikro-e-konferencja naukowa o zasięgu krajowym, podsumowująca III etap projektu Uniwersytet Młodego Chemika realizowanego w ramach grantu POWR.03.01.00-00-U150/17-00. Wydarzenie to stanowiło zakończenie dwuletniego projektu badawczo-dydaktycznego finansowanego z Funduszy Europejskich.

W e-konferencji ,,Uniwersytet Młodego Chemika” wzięło udział ponad 70 uczestników z całej Polski. Celem uroczystości było podsumowanie staży o charakterze naukowym realizowanych w laboratoriach grup badawczych na WCh UW przez uzdolnionych uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych w okresie od września 2019 do marca 2020.

Oferta realizowanych projektów naukowych została stworzona na podstawie aktualnie prowadzonych badań na Wydziale Chemii UW. W jej skład wchodził szeroki wybór zagadnień: od alternatywnych źródeł energii, biochemii i syntezy chemicznej, poprzez projekty związane z chemią fizyczną i analizą strukturalną, aż do badań z zakresu chemii kwantowej.

W III etapie projektu pt. „Uniwersytet Młodego Chemika” wzięło udział ponad 50 uczniów, planujących związać swą przyszłość z naukami przyrodniczymi i ścisłymi, a w szczególności z chemią. Młodzi badacze realizowali projekty naukowe trwające po 48 godzin lekcyjnych w 2-osobowych grupach. Po zakończeniu badań i pracy nad uzyskanymi danymi młodzi adepci nauki otrzymali certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w stażach badawczych na Wydziale Chemii UW oraz wyróżniający się prelegenci uzyskali dyplomy za wystąpienia ustne podczas mikro-konferencji naukowej UMC.

Pierwsza mikro-e-konferencja naukowa Uniwersytetu Młodego Chemika była monitorowana przez NCBiR i uzyskała bardzo pozytywne opinie kontroli e-monitoringowej. Kierownik projektu prof. dr hab. Beata Krasnodębska-Ostręga składa podziękowania kadrze nauczycieli akademickich sprawujących opiekę nad stażami uczniowskimi za wkład włożony w rozwój naukowy młodzieży realizującej swój pierwszy projekt badawczy. Ponadto kierownik projektu dziękuje osobom zaangażowanym w organizację pierwszej e-konferencji o zasięgu krajowym oraz wszystkim osobom dbającym o projekt od strony organizacyjnej, administracyjnej i finansowej, w szczególności: dr Monice Sadowskiej, dr Sylwii Żołądek oraz mgr Michałowi Michalcowi. Członkowie komitetu organizacyjnego Uniwersytetu Młodego Chemika składają podziękowania dr hab. Annie Piątek i prof. dr hab. Rafałowi Jurczakowskiemu za udział w moderowaniu dyskusji i ocenę prezentacji.

Projekt realizowany przez Wydział Chemii UW wspólnie z Fundacją „PRZYSZŁOŚĆ W NAUCE” www.przyszloscwnauce.org

 

Skrócony opis projektu UMC PL

Harmonogram I etapu

II etap UMC PL

Etap II – opis i harmonogram zajęć

III etap UMC PL

Etap III – opis zajęć

Harmonogram wystąpień na mikrokonferencji UMC PL 18-19 kwiecień 2020

Podsumowanie III etapu UMC

 

„Uniwersytet Młodego Chemika” w mediach: