Praktyki Studenckie

Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego organizuje praktyki stanowiące integralną część studiów, działając na podstawie odpowiednich aktów prawnych.
Celem praktyk jest weryfikacja wiedzy teoretycznej i praktycznej zdobytej w czasie studiów oraz zapoznanie studentów z praktycznym zastosowaniem nabytych umiejętności.

Marcin Karbarz – Pełnomocnik Dziekana Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego ds. Praktyk
budynek Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW,
pok. 4.125, ul. Żwirki i Wigury 101, 02-089 Warszawa,
tel.: 22 5526668,
e-mail: karbarz@chem.uw.edu.pl.