Instrukcja

W celu prawidłowego odbycia i zaliczenia praktyk należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją.

Przed rozpoczęciem praktyk

1. Zapoznaj się z Zasadami odbywania praktyk obowiązującymi w Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego (pdf), następnie wypełnij Oświadczenie zapoznania się z tymi zasadami (doc), wydrukuj i podpisz.

2. Zapoznaj się z Zaleceniami do programu praktyk (pdf). Zalecenia należy wydrukować i przedstawić Opiekunowi Praktyk ze strony Firmy/Instytucji na pierwszym spotkaniu.

3. Wybierz Instytucję/Firmę: poszukaj samodzielnie lub skorzystaj z bazy ofert Wydziału Chemii UW. Skontaktuj się z tą Instytucją/Firmą w celu uzgodnienia Opiekuna Praktyk ze strony Instytucji/Firmy.

4. Z Opiekunem praktyk ze strony Instytucji/Firmy uzgodnij Ramowy program praktyk (doc), następnie uzyskaj akceptację tego programu przez Pełnomocnika Dziekana ds. Praktyk Studenckich.

5. Wypełnij i wydrukuj podanie o skierowanie na praktyki (doc), skierowanie na praktyki (doc) oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (doc).

6. Wydrukuj i wypełnij dwa egzemplarze Porozumienia w sprawie organizacji praktyki osoby (doc). Jeden egzemplarz (po podpisaniu przez Pełnomocnika Dziekana) ma zostać przekazany instytucji, w której będzie realizowana praktyka, a drugi egzemplarz zarchiwizowany na Wydziale po zakończeniu praktyk.

W trakcie praktyk

7. W trakcie praktyk prowadź kartę praktyk (doc) oraz dziennik praktyk (doc). Karta praktyk ma być podpisana przez studenta i opiekuna praktyk, a dziennik praktyk wyłącznie przez studenta.

Po zakończeniu praktyk

8. Wydrukuj i wypełnij Zaświadczenie o odbyciu praktyk (doc). Dokument musi być podpisany przez upoważnioną osobę z instytucji, w której odbywałeś praktykę.

9. Wydrukuj i wypełnij ankietę praktyki (doc).

10. Z tak zgromadzonym kompletem dokumentów udaj się do Pełnomocnika Dziekana ds. Praktyk Studenckich. Dokumenty dostarcz osobiście do Pełnomocnika ds. Praktyk w ciągu 2 tygodni od zakończenia praktyk.

Odbywanie praktyk na podstawie zatrudnienia, prowadzenia działalności gospodarczej lub innych form działalności

11. Studenci mogą uzyskać zaliczenie praktyk na podstawie zatrudnienia lub prowadzenia działalności gospodarczej. Wniosek (doc) wraz z innymi dokumentami należy złożyć do Pełnomocnika Dziekana ds. Praktyk Studenckich. W trakcie zatrudnienia studenci zobligowani są do prowadzenia podobnej dokumentacji jak ta wymagana w trakcie praktyk. Rozpatrzenie podania nastąpi w terminie 2 tygodni od daty złożenia.

Zaliczenie praktyk

12. Zaliczenie praktyk, po weryfikacji dokumentów i rozmowie z Pełnomocnikiem ds. Praktyk, nastąpi poprzez wpis do systemu USOS.