Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii – CePT II

Mamy przyjemność poinformować Państwa, iż powołane zostało Konsorcjum CePT II, w skład którego wchodzą Warszawski Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Warszawski oraz Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk. Konsorcjum działa pod nazwą Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii – CePT II.

Warszawski Uniwersytet Medyczny – jako lider konsorcjum CePT II zawarł z Województwem Mazowieckim umowę dofinansowania nr RPMA.01.01.00-14-8476/17-00 na realizację projektu „Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii – CePT II” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Osi Priorytetowej I „Wykonanie działalności badawczo – rozwojowej w gospodarce” Działania 1.1 „Działalność badawczo – rozwojowa jednostek naukowych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest zwiększenie potencjału świadczenia usług i badań z zakresu zaawansowanych technologii przez członków konsorcjum CePT na rzecz przedsiębiorstw, wsparcie badań aplikacyjnych prowadzonych we współpracy z przedsiębiorstwami oraz wzmocnienie współpracy jednostek naukowych i przemysłu.

Wydział Chemii, jako bezpośredni beneficjent po stronie UW, pozyskane środki przeznaczy na działalność naukową i gospodarczą w obszarach związanych z:
– opracowaniem i badaniem nowych związków biologicznie czynnych z wykorzystaniem techniki spektrometrii mas,
– prototypowaniem wyrobów i urządzeń w wykorzystaniem, m.in. technik 3D,
– badaniami przedklinicznymi z wykorzystaniem technik izotopowych,
– prototypowaniem magazynów energii.

Wartość projektu: 45 814 271,65 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 26 333 894,34 PLN