Program MOST

Program Mobilności Studentów MOST na Wydziale Chemii UW

W roku akademickim 2022/2023 na uczestników Programu MOST na Wydziale Chemii UW czeka 20 miejsc na studiach I stopnia oraz 20 miejsc na studiach II stopnia.

Materiały i wskazówki znajdują się w poszczególnych zakładkach dostępnych na stronie MOST: http://most.amu.edu.pl/

Rekrutacja do Programu MOST, na semestr zimowy i cały rok akademicki 2022/2023 potrwa do 15 maja. Zachęcamy do aplikowania za pośrednictwem Internetowej Rejestracji Kandydatów (https://irkmost.amu.edu.pl/pl/news/2022Z/) i śledzenia profilu na Facebooku (www.facebook.com/programmost2000). Tam regularnie będą się pojawiać przydatne informacje i oczywiście odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Ogólna informacja

Program MOST jest adresowany do studentów, którzy pragną realizować swoje zainteresowania naukowe poza macierzystym Uniwersytetem. Ogólnopolskim koordynatorem Programu jest Uniwersytecka Komisja Kształcenia (UKK).

Studia w ramach Programu MOST może podjąć Student nie wcześniej niż po zakończeniu drugiego semestru studiów I stopnia lub pierwszego semestru na studiach II stopnia. Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie 30 ECTS w semestrze lub zaliczenie wybranego przedmiotu i uzyskanie pozostałych punktów w macierzystej uczelni. Warunkiem koniecznym przyjęcia Studenta do innej uczelni jest zaliczenie przez niego roku lub semestru poprzedzającego okres studiów w danej uczelni.

Pozwala on na odbycie semestralnych lub rocznych studiów, a także zaliczenie co najmniej jednego przedmiotu (wówczas pozostałe przedmioty student zalicza w Uczelni macierzystej) na innym polskim Uniwersytecie biorącym udział w programie. System Mobilności Studentów wzorowany jest na programie Erasmus. W zeszłych semestrach studiami na Wydziale Chemii UW w ramach MOST-u zainteresowani byli szczególnie studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Łódzkiego oraz Uniwersytetu im. A. Mickiewicza.

Student w ramach programu MOST ma prawo wybierać przedmioty z programu studiów zamieszczonego na stronie internetowej jednostki z dowolnego semestru lub roku. Może także, będąc przypisanym do jednego kierunku, sporadycznie wybrać przedmioty z innego, pokrewnego. Student Programu MOST otrzymuje zawiadomienie o zakwalifikowaniu na daną uczelnię w lipcu, ale mimo to zgodnie z ustaleniami z Koordynatorem Programu MOST w UW powinien mieć możliwość zapisu na wybrane zajęcia poza kolejnością.

Zachęcamy do zapoznania się z przewodnikiem po Programie MOST: „Po drugiej stronie MOST-u, czyli jak przebrnąć przez uniwersytecką rzekę”

Moduł EMREX w USOSwebie

W 2017 r. USOS wzbogacił się o moduł zwany EMREX-em, od nazwy projektu europejskiego, w ramach którego powstał. Więcej o projekcie można dowiedzieć ze strony http://emrex.eu.

Moduł EMREX umożliwi pobranie ocen bezpośrednio z USOSweba uczelni goszczącej do USOSweba uczelni macierzystej. W tym celu wystarczy wykonać następujące kroki:

 1. Zalogować się do USOSweba uczelni macierzystej.
 2. Wejść na stronę DLA STUDENTÓW dostępną z górnego menu.
 3. Wybrać pozycję OCENY dostępną z lewego menu, a następnie pozycję EMREX.
 4. Kliknąć w duży niebieski przycisk „Rozpocznij nowy import”.
 5. Wybrać z listy krajów Polskę, a następnie z listy polskich uczelni, tę w której studiowałeś/studiowałaś w ramach MOST-u.
 6. Teraz zostałeś przekierowany na stronę USOSweba uczelni goszczącej. Musisz się znowu zalogować.
 7. Po zalogowaniu znajdziesz się na stronie z ocenami. Możesz tutaj podejrzeć plik PDF z kartą okresowych osiągnięć (tzw. Transcript of Records) oraz plik w formacie XML, który zawiera komplet danych o Twoich osiągnięciach (nie musisz rozgryzać tego formatu, dla Ciebie i Twojego dziekanatu jest przeznaczony plik PDF, XML jest dla systemu USOS). Jedno jest bardzo ważne: plik XML zawiera wewnątrz PDF i jest podpisany cyfrowo, co dla Twojego dziekanatu powinno być gwarancją poprawności zawartej w plikach informacji.
 8. Kliknij niebieski przycisk „Kontynuuj”, na kolejnej stronie zaznacz opcję „Rozumiem powyższe ostrzeżenia i chcę kontynuować (pole wymagane)”, a następnie kliknij w niebieski przycisk „Eksportuj”.
 9. Jesteś teraz z powrotem w macierzystym USOSwebie. Kliknij przycisk „Zatwierdź”. Gotowe. Oceny są już w Twoim USOSwebie!
 10. Zostaniesz poproszony o wypełnienie krótkiej, jednostronicowej ankiety, która pozwoli nam poznać Twoją opinię o module EMREX.

Co dalej? Na razie dostęp do ocen nie będzie możliwy.. Trzeba je przekazać do dziekanatu. Obecnie USOSweb udostępnia w tym celu następujące wsparcie:

 1. Korzystając z przycisku ‚Powiadom dziekanat’ można napisać list do macierzystego dziekanatu (trzeba znać jego adres email). W liście należy poprosić o utworzenie pustej decyzji.
 2. Gdy dziekanat mailowo potwierdzi utworzenie decyzji i przemigruje ona do USOSweb, należy przejść do modułu DECYZJE (opcja w lewym menu), ze strony wybierz nowo utworzoną decyzję, a następnie skorzystać z opcji „zdefiniuj przedmioty obce za pomocą modułu EMREX”, żeby wypełnić ją danymi zaimportowanymi z uczelni macierzystej.

Rekrutacja do Programu MOST

Rekrutacja na Program MOST odbywa się dwa razy w roku:

 1. od 15 kwietnia do 15 maja (rekrutacja na semestr zimowy i cały rok akademicki)
 2. od 31 października do 30 listopada (rekrutacja na semestr letni)

W tych okresach na stronie internetowej Programu aktywny jest link www.most.uka.uw.edu.pl, umożliwiający zapoznanie się z aktualną ofertą MOST-u oraz założenie konta w systemie IRK MOST, za pośrednictwem którego dokonuje się rejestracji i uzyskuje status osoby ubiegającej się o udział w Programie MOST.

Ofertę można przeglądać wg kryterium kierunku (z podziałem na tryby studiów), uczelni lub hasła przedmiotowego. Jest to możliwe poprzez otwarcie zakładki „katalog”, a następnie wybór jednej z podkategorii: „kierunki”, „uczelnie”, „wyszukiwanie”. Na wstępie należy założyć konto w systemie IRK MOST. Po założeniu konta, Student ma możliwość wyboru kierunku/kierunków oraz uczelni, na której chciałby realizować program. W Internetowej Rejestracji Kandydatów MOST (tzw. IRK MOST) należy wpisać wymagane dane osobowe oraz dane dotyczące studiów, a następnie wydrukować formularz. Z wnioskiem Student zobowiązany jest udać się do Prodziekana ds. studenckich Wydziału Chemii UW w celu otrzymania pisemnej zgody na udział w Programie MOST.

Kwalifikacja do Programu MOST na nowy rok akademicki rozpoczyna się od przesłania do poszczególnych jednostek pisma z zapytaniem o liczbę przeznaczonych miejsc dla studentów przyjeżdżających do Uniwersytetu Warszawskiego oraz z informacją o terminie składania formularzy zgłoszeniowych przez studentów UW wyjeżdżających do innych uczelni do Koordynatora Programu MOST na UW.

Pomiędzy 15 kwietnia a 15 maja studenci zakładają konta w systemie IRK MOST, wpisują dane osobowe oraz wybrany kierunek/kierunki studiów na który chcieliby wyjechać w ramach Programu MOST (maksymalnie 3-4 możliwości wyboru). Do 19 maja Koordynator Programu MOST w UW przyjmuje od studentów UW chcących wyjechać do innych uczelni na semestr zimowy lub cały rok akademicki formularze zgłoszeniowe zaopiniowane przez Prodziekana ds. studenckich Wydziału Chemii UW.

Pomiędzy 31 października a 30 listopada studenci zakładają konta w systemie IRK MOST, wpisują dane osobowe oraz wybrany kierunek/kierunki studiów, na który chcieliby wyjechać w ramach Programu MOST (maksymalnie 3-4 możliwości wyboru). Do 2 grudnia Koordynator UW przyjmuje od studentów UW chcących wyjechać do innych uczelnia semestr letni formularze zgłoszeniowe zaopiniowane przez Prodziekana ds. studenckich Wydziału Chemii UW.

Formularze zgłoszeniowe student może składać osobiście bądź mogą być one przesyłane zbiorczo przez poszczególne jednostki.

Koordynator UW przekazuje wnioski do akceptacji Prorektora ds. studenckich UW, a następnie wgrywa do systemu IRK MOST.

Studia w ramach Programu MOST może podjąć student:

– nie wcześniej niż po ukończeniu drugiego semestru jednolitych studiów magisterskich,

– nie wcześniej niż po ukończeniu drugiego semestru studiów I stopnia,

– nie wcześniej niż po ukończeniu pierwszego semestru na studiach II stopnia.

Student może ubiegać się o przyjęcie na dowolny kierunek studiów nie związany z kierunkiem studiowanym na uczelni macierzystej.

Warunkiem koniecznym przyjęcia studenta do innej uczelni jest zaliczenie przez niego roku lub semestru poprzedzającego okres studiów w danej uczelni oraz złożenie formularza zgłoszeniowego.

Przez zaliczenie roku lub semestru poprzedzającego okres studiów w danej uczelni rozumie się także uzyskanie przez studenta zgody na warunkowe kontynuowanie studiów. Niemniej dopuszcza się z tego tytułu możliwość niewyrażenia zgody przez dziekana wydziału (dyrektora instytutu, kierownika katedry) na uczestnictwo w Programie MOST.

O wynikach kwalifikacji studenci są informowani listownie pomiędzy lipcem a wrześniem.

Po otrzymaniu z UKA listy przyjętych, Koordynator UW przekazuje dokumentację zakwalifikowanych studentów do jednostek oraz zawiadamia macierzyste jednostki o ich studentach zakwalifikowanych do odbywania Programu MOST w innym Uniwersytecie.

Zakwaterowanie

Studenci uczestniczący w Programie MOST mogą aplikować o miejsce w domach studenckich UW. Szczegółowych informacji o możliwości uzyskania miejsca w domu studenckim udziela Dziekanat Studencki Wydziału Chemii UW, e-mail: dziekanat_studencki@chem.uw.edu.pl, pokój 169, tel.: 22 55 26207 (Pan Jan Niedziński).

Pomocne linki

 1. Uniwersytecka Komisja Kształcenia: http://most.amu.edu.pl
 2. Opis Programu MOST na stronie Sekcji Toku Studiów Biura Spraw Studenckich UW: http://bss.uw.edu.pl/sekcja-toku-studiow/most/
 3. Regulamin Programu Mobilności Studentów MOST: http://most.amu.edu.pl/index.php/program-most/regulamin-programu-most
 4. Program MOST na Facebooku: https://www.facebook.com/programmost2000

Koordynator Programu MOST na Wydziale Chemii UW

dr Monika Sadowska

Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej

Wydział Chemii UW, pokój 347

tel. 22 55 26 322

e-mail: msadowska@chem.uw.edu.pl

Koordynator Programu MOST w UW

mgr Justyna Kazem-Bek

Biuro ds. Obsługi Kształcenia UW

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa

Pałac Kazimierzowski, pokój/room 20c

tel. +48 22 55 24 083

e-mail: justyna.kazem-bek@adm.uw.edu.pl

Biuro Spraw Studenckich UW

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

Pałac Kazimierzowski, pokój 21

tel. 22 55 20 557,

e-mail: bsstud@adm.uw.edu.pl