Roszak Aleksandra

Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej
Pracownia Chromatografii i Analityki Środowiska

Badanie mechanizmu adsorpcji kompleksu Pd z histydyną

Aleksandra Roszak

Promotor: dr Monika Sadowska

Ze względu na coraz częstsze wykorzystanie palladu oraz jego wysoką biodostępność dla organizmów żywych, istnieje potrzeba stałego jego monitorowania w środowisku. Jest to zagadnienie problematyczne, ponieważ pallad w próbkach naturalnych występuje w śladowych ilościach (ng∙g-1), a matryca próbki jest zwykle bardzo złożona. Obecnie najczęściej stosowane do oznaczania Pd są metody spektralne (GF AAS, ICP MS). Przy ich zastosowaniu jednak istnieje potrzeba wstępnego zatężania analitu oraz uproszczenia matrycy ze względu na szeroko występujące interferencje pochodzące od pierwiastków, które w próbkach naturalnych występują w znacznie większym stężeniu niż pallad. Woltamperometria z adsorpcyjnym zatężaniem (AdSV), wydaje się być odpowiednią alternatywą do wymienionych metod. W przypadku zastosowania AdSV oznaczenie możliwe jest dzięki tworzeniu przez pallad elektroaktywnych i stabilnych kompleksów z różnymi ligandami. Najczęściej wykorzystywanym kompleksonem jest dimetyloglioksym [1]. Stale poszukuje się jednak nowych ligandów, ponieważ potrzeby analityczne często przekraczają możliwości tej metody (zbyt wysoka granica wykrywalności). Celem pracy było sprawdzenie możliwości zastosowania histydyny do oznaczania palladu. Kompleks histydyny z palladem został zidentyfikowany w ekstrakcie roślinnym, co świadczy o jego dużej trwałości. Histydyna tworzy również elektroaktywne kompleksy z niklem [2]. Do zbadania adsorpcji kompleksu Pd z histydyną stosowano mikrowagę kwarcową (Quartz Crystal Microbalance – QCM) z wykorzystaniem elektrody złotej oraz złotej pokrytej filmem rtęciowym. Podjęto także próbę opracowania metody oznaczenia palladu z histydyną za pomocą AdSV. Zbadano zależność wysokości rejestrowanego sygnału od takich czynników jak: rodzaj elektrolitu podstawowego, pH elektrolitu, stężenie liganda, czas ustalania równowagi chemicznej w roztworze oraz parametry elektrochemiczne pomiaru, m.in. potencjał i czas zatężania.

Literatura:
[1] Joseph Wang, Kurian Varughese, Analytica Chimica Acta, 199 (1987) 185-189.
[2] Ting-Guo Wu, John L. Wong, Analytica Chimica Acta, 246 (1991) 301-308.

Badania zostały sfinansowane z grantu Narodowego Centrum Nauki SONATA nr 2016/23/D/ST4/00836.