Kobyłecka Kinga

Zakład Dydaktyczny Chemii Nieorganicznej i Analitycznej
Pracownia Elektroanalizy Chemicznej

Elektrochemiczna synteza układów mieszanych CuO/Cu2O aktywnych wobec fotoredukcji CO2  

Kinga Kobyłecka

Promotor: dr Renata Solarska, dr hab. Krzysztof Miecznikowski
Opiekun: mgr Krzysztof Bieńkowski

Rozkład wody czy redukcja CO2 przy wykorzystaniu promieniowania słonecznego wobec półprzewodnikowych nieorganicznych fotokatalizatorów jest postrzegane jako jeden z najbardziej interesujących i przyjaznych dla środowiska sposobów pozyskiwania odnawialnych paliw takich jak wodór czy paliwa organiczne z praktycznie nieograniczonych zasobów. Dlatego w tym obszarze prowadzone są bardzo intensywne prace dotyczące poszukiwania nowych wydajnych materiałów półprzewodnikowych zdolnych do fotokatalitycznego rozkładu wody, jak również redukcji CO2 do paliw organicznych oraz do fotorozkładu organicznych zanieczyszczeń wód. W tym kontekście jednym z rozważanych półprzewodnikowych tlenków nieorganicznych jest tlenek miedzi (I) – Cu2O. Tlenek miedzi (I) jest półprzewodnikiem zaliczanym do półprzewodników typu p, a szerokość jego pasma wynosi ok. 2 – 2.2 eV co odpowiada adsoprcji promieniowania z zakresu światła widzialnego. Zastosowanie elektrod na bazie tlenku miedzi (I) pozwala na konwersję dwutlenku węgla do organicznych związków (paliw) np. metanolu lub kwasu mrówkowego, które stanowią odnawialne źródła energii. Celem mojej pracy było zbadanie wpływu temperatury wygrzewania na strukturę powierzchni tlenku miedzi(I) oraz jego właściwości fotokatalitycznych wobec redukcji CO2. Ponadto, przeprowadziłam pomiaru chromatografii gazowej w celu  zbadania produktów powstałych podczas procesu fotoelektroredukcji.