Sławińska Agata

Zakład Dydaktyczny: Chemii Nieorganicznej i Analitycznej
Pracownia Teoretycznych Podstaw Chemii Analitycznej

Oznaczanie nowych substancji o działaniu psychoaktywnym i psychotropowym we krwi z wykorzystaniem układu LC/MS

Agata Sławińska

Promotor: prof. dr hab. Ewa Bulska
Opiekun: dr Dorota Kwiatkowska, mgr Mariola Wicka

W ramach pracy magisterskiej przeprowadzono analizę 42 związków objętych ustawą z dnia 6 sierpnia 2018 roku o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Większość przebadanych związków należy do grupy benzodiazepin szeroko stosowanych w lecznictwie, które posiadają właściwości uspakajające i przeciwlękowe. Badania wykonane w ramach pracy magisterskiej obejmowały przygotowanie roztworów na bazie wody, a następnie zbadanie ich czasów retencji oraz jonów potomnych. Uzyskane wyniki zostały wprowadzone do bazy danych. Przygotowano mieszanki związków (QC1 i QC2) tak aby uniknąć pokrywania się czasów retencji. W kolejnym etapie przygotowano próbki krwi do których dodano mieszkanki związków (QC1 i QC2) w różnych stężeniach. Gotowe próbki badano wykorzystując chromatografię cieczową połączoną ze spektrometrem masowym. Na podstawie wyników sporządzono wykresy pokazujące zależność pola powierzchni pod pikiem od stężenia.

Literatura:
[1] Ustawa z dnia 20 lipca 2018 roku o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej, Warszawa 2018.