Kieliszek Aleksandra

Zakład Dydaktyczny Chemii Teoretycznej i Strukturalnej
Pracownia Krystalochemii

Badania struktur krystalicznych kompleksów gość-gospodarz z cząsteczkami p-tert-butylcalix[8]arenu

Aleksandra Kieliszek

Promotor: dr Maura Malińska

Kaliksareny (gr. calix – kielich oraz arene – od obecności pierścieni aromatycznych) posiadają budowę, która, dzięki znajdującej się w niej wnęce, pozwala na przyjęcie roli ,,gospodarza” dla małych cząsteczek – ,,gość” (Rys. 1).  Kaliksareny wykazuję powinowactwo chemiczne dla wielu substancji, dzięki temu mogą być wykorzystywane jako nośnik substancji czynnych m.in. w terapii przeciwnowotworowej[1]. W niniejszej pracy zbadano za pomocą dyfrakcji rentgenowskiej struktury krystaliczne monokryształów p-tert-butylcalix[8]arenu wykrystalizowane w wybranych rozpuszczalnikach chemicznych pod kątem tworzenia potencjalnych kompleksów gość-gospodarz. Poznanie struktury kryształów pozwoliło scharakteryzować występujące oddziaływania międzycząsteczkowe, dzięki czemu opisano powstające kompleksy. W kolejnym kroku przeprowadzono obliczenia kwantowo-mechaniczne energii konformacji cząsteczki tworzących struktury, ich analiza pozwoliła na określenie, która z nich jest preferowana pod względem energetycznym – jest to jeden z czynników wpływających na trwałość powstałych kompleksów.

Rys. 1 Część asymetryczna komórki elementarnej struktury kompleksu p-tert-butylcalix[8]arenu wraz z cząsteczkami DMSO z zaznaczonymi anizotropowymi parametrami drgań termicznych na poziomie 50 %

Literatura:
[1] Abd Hamid, S., M Bunnori, N., Adekunle, I. A., & Ali, Y. (2015). Applications of calixarenes in cancer chemotherapy: facts and perspectives. Drug Design, Development and Therapy, 2831. doi:10.2147/dddt.s83213.