Charążka Monika

Zakład Chemii Fizycznej i Radiochemii
Pracownia Elektrochemii

Modyfikacja bakterii Lactobacillus rhamnosus nanocząstkami renu

Monika Charążka

Promotor: dr hab. Maciej Mazur, prof. UW

Przerzuty do kości są częstym powikłaniem zaawansowanych postaci nowotworów prostaty oraz piersi. Wpływają one w znacznym stopniu na obniżenie  jakości życia pacjentów, a także często prowadzą do śmierci. W przypadku zaawansowanych nowotworowych przerzutów do kości stosuje się leczenie paliatywne, które zmniejsza dolegliwości bólowe. Stosowanie β emiterów między innymi takich jak ren-186 powoduje zmniejszenie bólu w nawet 80% przypadków, które może trwać do kilku miesięcy.

Cel badań stanowiło zsyntetyzowanie nowych biokompozytów opartych na biocząstkach bakteryjnych, modyfikowanych nanocząstkami renu. Do biokompozytu wprowadzono także lek z grupy antracyklin o działaniu antynowotworowym- doksorubicyne. Biocząstki scharakteryzowano spektroskopią w podczerwieni, Ramana i termograwimetrią. Sprawdzono także ilość zainkorporowanej doksorubicyny w bakteriach modyfikowanych oraz niemodyfikowanych metodą UV-VIS. Sprawdzono również przeżywalność bakterii po syntezie testem LIVE/DEAD BacLight Bacterial Viability. W celu opracowania najlepszej ścieżki syntezy morfologię biokompozytu monitorowano za pomocą pomiarów mikroskopii elektronowej.