Sadowska Wiktoria

Zakład Chemii Organicznej i Technologii Chemicznej
Środowiskowe Laboratorium Spektrometrii Mas, IBB PAN,
Pracownia Syntezy Organicznych Nanomateriałów i Biomolekuł

Analiza wpływu mutacji A2V oraz A2T na własności strukturalne oligomerów peptydu Amyloidu β

Wiktoria Sadowska

Promotorzy: prof. Michał Dadlez1,2 oraz prof. Józef Mieczkowski

  1. Środowiskowe Laboratorium Spektrometrii Mas, IBB PAN, Warszawa
  2. Instytut Genetyki i Biotechnologii, Wydział Biologii, UW, Warszawa

Choroba Alzheimera (AD) jest schorzeniem neurodegeneracyjnym, dotykającym najczęściej ludzi starszych. Obecnie AD staje się ogromnym problemem, szczególnie w krajach wysokorozwiniętych, gdzie przeważają starzejące się społeczeństwa obserwowana jest co raz większa liczba zachorowań1. Niestety nie znany jest powód powstawania Alzheimera, ani jego mechanizm. Ostatnie doniesienia wskazują na rozpuszczalne formy oligomeryczne amyloidu beta (Aβ) jako głównego czynnika neurotoksycznego w AD2. Wyjaśnienie molekularnego mechanizmu oligomeryzacji peptydu Aβ jest bardzo istotne dla zaprojektowania skutecznej terapii prewencyjnej i leczenia skutków choroby AD. Natywna spektrometria masowa (MS) w połączeniu z spektrometrią mobilności jonów (IM) oraz wymianą proton-deuter (HDX) w fazie gazowej stanowi unikalne połączenie metod, pozwalające na strukturalną analizę szerokiej gamy współistniejących oligomerów Aβ występującej w mózgu chorych na AD.

Celem projektu było sprawdzenie, które aminokwasy z N-końca peptydu Aβ 1-40 są kluczowe w procesie oligomeryzacji oraz jak zmiana sekwencji peptydu wpływa na strukturę formowanych oligomerów. Poprzez wykonanie mutagenezy punktowej otrzymano dwa warianty peptydy ze zmienioną sekwencją: Aβ 1-40 A2T 1-40 oraz Aβ 1-40 A2V. Są to mutacje które naturalnie występują u ludzi i mają duży wpływ na rozwój oraz progresję AD. U pacjentów z mutacja A2V obserwowane jest pojawienie się AD o wczesnym początku, natomiast substytucja A2T znacząco zmniejsza ryzyko zachorowania a także chroni przed zaburzeniami poznawczymi związanymi z starzeniem się u osób starszych nie chorujących na Alzheimera3,4. IM-HDX-MS pozwoliło na porównanie form oligomercznych peptydu Aβ ze wspomnianymi mutacjami punktowymi.

Literatura:
[1] Hardy, J., Selkoe D.J., (2002) The amyloid hypothesis of Alzheimer’s disease: progress and problems on the road to therapeutics. Science 297, 353–6.
[2] Golde, T.E., Dickson D., Hutton, M., (2006) Filling the gaps in the Aβ cascade hypothesis of Alzheimer’s disease, Curr. Alzheimer Res. 3 (5) 421-430.
[3] Di Fede, G., Catania, M., Morbin, M., Rossi, G., Suardi, S., Mazzoleni, G., Merlin, M., et al. (2009) A recessive mutation in the APP gene with dominant-negative effecton amyloidogenesis, Science 323, 1476-1477.
[4] Jansson, T., Atwal, J.K., Steinberg, S., Snaeldal, J., Jonsson, P. V., Bjornsson, S., Stefansson, H., Sulem, P., Gudbjartsson, D., Maloney, J., et al. (2012) A mutation in APP protects against Alzheimer’s disease and age-related cognitive decline. Nature 488, 96-99.