Wargocka Weronika

Zakład Chemii Fizycznej i Radiochemii
Pracownia Elektrochemicznych Źródeł Energii

Wykorzystanie technik izotopowych w obrazowaniu serca

Weronika Wargocka

Promotor: dr hab. Zbigniew Rogulski
Opiekun: mgr Łukasz Cheda

Choroby układu krążenia, a w szczególności zawał mięśnia sercowego, stanowią jedną z najczęstszych przyczyn przedwczesnych zgonów ludzi w krajach wysoko uprzemysłowionych. Ważny z punktu widzenia społecznego i ekonomicznego problem pociąga za sobą konieczność rozwoju nowoczesnych metod diagnostycznych i terapeutycznych pozwalających na podniesienie komfortu i standardu życia u osób po przejściu zawału.

Celem pracy była ocena możliwości wykorzystania techniki izotopowej SPECT (Single-Photon Emission Computed Tomography) oraz CT (Computed Tomography) w obrazowaniu zasiedlenia komórek macierzystych w zdrowym i pozawałowym sercu. Wykonywane eksperymenty związane były z oceną możliwości wykorzystania różnego rodzaju komórek macierzystych w procesie regeneracji obszarów serca uszkodzonych w wyniku czasowego niedokrwienia mięśnia (zawału).

Praca dotyczyła optymalizacji metodyki pomiarowej związanej z podaniem radioznacznika oraz obróbki i analizy uzyskanych wyników w zakresie fizjologicznym (SPECT) oraz anatomicznym (CT). Jako materiał biologiczny wykorzystano mioblasty i komórki mezenchymalne, w tym mioblasty poddane modyfikacji genetycznej powodującej nadekspresję genu koneksyny 43 odpowiedzialnej za zakotwiczenie przeszczepu. Do kontroli trwałości zasiedlenia komórek u immunokompromisowych myszy szczepu NOD-SCID wykorzystano radioznacznik [99mTc]HMPAO, który po wyznakowaniu komórek macierzystych był podawany dokardialnie.

Uzyskane wyniki wskazują na przydatność metody SPECT/CT w obrazowaniu wyznakowanego materiału biologicznego podanego do serca. Możliwa była obserwacja retencji znakowanych komórek macierzystych w obszarze podania oraz drogi ich biodystrybucji w ciałach zwierząt laboratoryjnych. Otrzymane wyniki pokazują zmianę wartości wychwytu radioznacznika (SUV) dla serca i pozwalają na określenie użyteczności komórek macierzystych w miejscowej terapii zmian zawałowych.

Praca powstała w ramach realizacji projektu badawczego PBS finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, lider konsorcjum Instytut Genetyki Człowieka PAN, numer umowy PBS3/A7/27/2015.