Tyszko Katarzyna

Zakład Dydaktyczny Chemii Organicznej
Pracownia Chemii Związków Naturalnych

Badanie wpływu wybranych pochodnych serotoniny na hamowanie agregacji β-amyloidu

Katarzyna Tyszko

Promotor: dr Anna Zawadzka

Choroba Alzheimera jest formą demencji starczej, która dotyczy dużej liczby osób w podeszłym wieku na całym świecie [1]. Jej złożony charakter i wciąż niepoznana dokładnie patogeneza generują potrzebę poszukiwania nowych substancji, zdolnych do jednoczesnego działania na kilka celów molekularnych [2]. Niniejsze badania dotyczą potwierdzenia zdolności wybranych pochodnych serotoniny do hamowania samoagregacji β-amyloidu. W pracy przebadano wybrane  inhibitory cholinoesteraz [3], selektywne wobec butyrylocholinoesterazy, które wykazują jednocześnie skuteczne działanie antyoksydacyjne. W tym celu testom biologicznym poddano: heterodimer takryny i serotoniny, 7-fluoro-takryny i serotoniny oraz heterodimer takryny z cykliczną pochodną melatoniny. Wykonano pomiar fluorescencji, stosując tioflawinę T do wybarwienia białkowych agregatów. Jako związki referencyjne zastosowano opisaną w literaturze pochodną takryny oraz jej dimer [4]. Opracowano i zoptymalizowano metodę przygotowania próbek biologicznych, pozwalającą na określenie wartości inhibicji badanych heterodimerów oraz warunki ich wydzielania i oczyszczania. Wyniki testów wykazały, że wszystkie badane związki, będące inhibitorami cholinoesteraz, są również zdolne do hamowania samoagregacji Aβ1-42. Przeprowadzone badania potwierdziły możliwość zastosowania pochodnych serotoniny jako potencjalnych ligandów wielofunkcyjnych w terapii  choroby Alzheimera.

Literatura:
[1] Alzheimer’s Association. 2019 Alzheimer’s Disease Facts and Figures. Alzheimer’s Dementia. 2019,15, 321-87.
[2] Nepovimova E., Uliassi E., Korabecny J., J.Med.Chem. 2014, 57, 8576-8589.
[3] Zawadzka A., Łozińska I., Molęda Z., J. Pineal Res. 2013, 54, 435–441.
[4] Zha X., Lamba D., Zhang L., J. Med. Chem. 2016, 59, 114-131.