Siemion Agnieszka

Zakład Chemii Fizycznej i Radiochemii
Pracownia Elektrochemii

Badanie sposobu oddziaływania leku epirubicyny z membranami biomimetycznymi

Agnieszka Siemion

Promotor: dr Dorota Nieciecka

Choroby nowotworowe stają się najczęstszą przyczyną śmierci we współczesnym świecie. Dzięki dostępności wielu farmaceutyków możliwe jest szybkie i skuteczne leczenie. Każdy lek, który ma wpłynąć na DNA komórek nowotworowych i hamować ich proces replikacji, musi przedostać się przez naturalną barierę biologiczną jaką stanowią błony komórkowe. Współczesna nauka dąży do dokładnego poznania mechanizmów transportu leku przez membrany oraz jego wpływu na strukturę błon biologicznych.

Celem pracy magisterskiej było otrzymywanie membran biomimetycznych wykazujących wysoka analogie do naturalnych błon biologicznych oraz badanie organizacji lipidów w tych strukturach w obecności leku antracyklinowego- epirubicyny.

W pierwszym etapie pracy tworzone były membrany biomimetyczne dwiema metodami: techniką Langmuira/ Langmuira Blodgett oraz metodą samoorganizacji. Do badań wykorzystano lipidy budujące naturalne błony komórkowe: jak kardiolipina, dioleilofosfatydylocholina (DOPC) czy lipidy zmodyfikowane grupą tiolową. Jakość tworzonych membran określono za pomocą elipsometrii, izoterm Langmuira oraz metod elektrochemicznych między innymi z wykorzystaniem próbnika redoks.

W kolejnym etapie dokonano charakterystyki monowarstw w obecności farmaceutyku. W przeprowadzonych badaniach wykorzystano membrany zbudowane z różnych rodzajów lipidów oraz zastosowano zmienne stężenia leku. Zastosowanie różnych technik eksperymentalnych umożliwiło badanie oddziaływania leku odpowiednio z hydrofilowymi oraz hydrofobowymi fragmentami błon biomimetycznych.