Zawadzki Jakub

Zakład Dydaktyczny Chemii Organicznej i Technologii Chemicznej
Pracownia Peptydów

Badanie in vitro stabilności metabolicznej analogów batacyny w ludzkiej surowicy krwi.

Jakub Zawadzki

Promotor: dr Dagmara Tymecka

Rozwiązanie problemu jakim jest nieustający wzrost oporności wielu szczepów bakterii na działanie klasycznych antybiotyków jest jednym z największych wyzwań współczesnej medycyny. Krzepiący może być fakt, iż najnowsze badania wskazują, że wykorzystanie peptydów przeciwbakteryjnych, do walki przede wszystkim z patogenami wielolekoopornymi (MDR), może z powodzeniem stanowić skuteczną alternatywę dla konwencjonalnych antybiotyków. Spośród peptydów przeciwbakteryjnych na szczególną uwagę zasługują lipopeptydy, które wykazują wysoką aktywność przeciwbakteryjną wobec szerokiego spektrum bakterii  Gram (+) jak również Gram (-).

Stosunkowo niedawno odkrytym lipopeptydem, o takim właśnie szerokim wachlarzu działania (np. przeciwko takim szczepom jak Escherichia coli czy Pseudomonas aeruginosa) jest wyizolowana z bakterii Paenibacillus tianmuensi batacyna. Obecnie prowadzone są intensywne badania zależności aktywności biologicznej od struktury chemicznej (SAR) mające na celu wyłonienie nowych analogów batacyny, które wykazywałyby jeszcze lepszą aktywność antybakteryjną. Jednym z etapów tych badań, szczególnie istotnym w przypadku potencjalnych farmaceutyków, jest ocena stabilności metabolicznej tychże związków.

Celem mojej pracy było zbadanie stabilności metabolicznej jedenastu liniowych analogów batacyny w ludzkiej surowicy krwi przy wykorzystaniu wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) i wysokosprawnej chromatografii cieczowej sprzężonej ze spektrometrią mas (LC/MS). Badane lipopeptydy podzielone były na trzy grupy: pierwsza grupa zawierała lipopeptydy liniowe, drugą grupę stanowiły lipopeptydy o rozgałęzionej strukturze natomiast trzecią lipopeptydy o skróconej sekwencji. W ramach badań przeprowadziłem optymalizację warunków prowadzonych analiz takich jak: dobór składu eluentu jak również gradientu, stężenia analitów czy wzorca wewnętrznego. Następnie opracowałem procedurę badania stabilności metabolicznej: poczynając od wyboru optymalnego układu do dezaktywacji surowicy, poprzez metodykę przygotowania próbek do analiz HPLC, kończąc na wykonaniu pomiarów metodą HPLC-MS umożliwiającą określenie stabilności metabolicznej badanych związków.

Literatura:
[1] De Zoysa, G. H.; Cameron, A. J.; Hegde, V. V.; Raghothama, S.; Sarojini, V. J. Med. Chem. 2015, 58 (2), 625.