Cichal Klaudia

Zakład Dydaktyczny Chemii Organicznej
Pracownia Stereokontrolowanej Syntezy Organicznej

„Porównanie właściwości kompleksotwórczych receptorów soli zbudowanych na szkielecie L-waliny”

Klaudia Cichal

Promotor: dr hab. Piotr Piątek
Opiekun: mgr Maciej Zakrzewski

Receptory molekularne mające zdolność do kompleksowania kationów lub anionów pozostawiają w roztworze nieskompleksowany przeciwjon, który niespecyficznie oddziałuje z kompleksem receptor-jon. Naturalnym rozwiązaniem tego problemu jest zastosowanie receptorów mających zdolność do kompleksowania zarówno jonu jak i przeciwjonu. Wiązanie soli może nieść ze sobą szereg korzyści takich jak: kooperacja pomiedzy wiązanymi jonami,  zwiększenie siły wiązania jonów oraz zmiana selektywności wiązania.

Zwykle receptory soli mają bardzo skomplikowane,  wielomakrocykliczne stuktury. W naszej pracowni opracowano jednak receptory soli o „otwartej“ budowie, bazującej na aminokwasach.

Głównym celem mojej pracy było opracowanie metod syntezy receptorów zbudowanych na szkielecie L-waliny oraz porównanie ich właściwości kompleksotwórczych. Planowałam otrzymanie receptorów różniących się ugrupowaniami wiążącymi kation (2-hydroksymetylo-18-koronę-6 (OCr), 1-aza-18-koronę-6 (NCr)) jak i grupami wiążącymi anion (diamid kwasu kwadratowego (Sq), ugrupowanie mocznikowe (Ur))

Na plakacie zostaną omówione otrzymane przeze mnie wyniki badań komplekotwórczych.

Rys. Struktury receptorów soli Sq-NCr, Ur-NCr, Sq-OCr