Lipińska Martyna

Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej

„Nowe pochodne trifluoroacetofenonu w membranowych elektrodach jonoselektywnych na podłożu z węgla szklistego modyfikowanego polimerem przewodzącym i nanorurkami węglowymi”.

Martyna Lipińska

Promotor: prof. Dr hab. Magdalena Maj-Żurawska

Pochodne trifluoroacetofenonu są wykorzystywane jako jonofory w membranach elektrod jonoselektywnych czułych na węglany. Celem pracy było zbadanie możliwości uzyskania elektrod czułych na jony węglanowe lub wodorowęglanowe, w których membrana była osadzona na podłożu z węgla szklistego (GC) modyfikowanego polimerem przewodzącym polioktylotiofenem i wielościennymi nanorurkami węglowymi. Zbadano właściwości pięciu pochodnych trifluoroacetofenonu. W trakcie pracy tylko dwie elektrody z dwoma różnymi jonoforami były sprawne. Współczynniki selektywności wyznaczone metodą roztworów rozdzielonych dla odpowiednich elektrod były równe:

W przypadku pierwszego jonoforu nachylenie krzywej kalibrowania jest równe 55 mV/log a natomiast dla drugiego jonoforu wynosi 60 mV/log a, co wskazuje na odpowiedź dla jonów jednowartościowych czyli HCO3.