Cichy Dariusz

Zakład Chemii Fizycznej i Radiochemii
Pracownia Elektrochemii

Synteza i charakterystyka magnetycznych nośników leków modyfikowanych jonami Tb3+

Dariusz Cichy

Promotor: dr Dorota Nieciecka
Opiekun: mgr Aleksandra Rękorajska

We współczesnej medycynie można zaobserwować gwałtowny wzrost wykorzystania nanocząstek magnetycznych jako środków terapeutycznych. Właściwości magnetyczne takich cząstek umożliwiają stosowanieich na przykład jako nośników leków, jako środków kontrastowych w obrazowaniu metodą rezonansu magnetycznego (MRI) lub bezpośrednio do hipertermii czy inżynierii tkankowej.

Celem niniejszej pracy magisterskiej była synteza i charakterystyka dwóch rodzajów magnetycznych nośników leków modyfikowanych jonami terbu (III).Dołączenie terbu do nośników powoduje rozszerzenie możliwości ich zastosowań – izotop terbu przyłączony do biokoniugatu może być wykorzystany do ukierunkowanej radioterapii przeciwnowotworowej, a także do technik obrazowania wykorzystującej radioizotopy emitujące promieniowanie β+ i γ.

Podczas prac eksperymentalnych została przeprowadzona synteza oraz charakterystyka  nanocząstek tlenku żelaza stabilizowanych cytrynianami. Otrzymane nanocząstki zostały użyte do syntezy koniugatu składającego się z jonów terbu oraz guanozyno-5′-monofosforanu jako analog związków pochodzących z grupy antymetabolitów.

Kolejnym etapem prac była synteza nośnika z wykorzystaniem dibezwodnika kwasu pentetynowego (DTPA), dopaminy, nanocząstek tlenku żelaza oraz terbu (III). W końcowej fazie została podjęta próba przyłączenia leku z grupy antagonistów kwasu foliowego (metotreksat).