Kużelewska Alicja

Zakład Dydaktyczny Chemii Nieorganicznej i Analitycznej
Pracownia Chromatografii i Analityki Środowiska

Badanie wpływ etapu fotodegradacji na specjację Tl w wodach.

Alicja Kużelewska

Promotor: dr hab. Beata Krasnodębska – Ostręga
Opiekun: mgr Ewa Biaduń

Woda jest najważniejszym abiotycznym czynnikiem środowiska. Bardzo ważnym aspektem jest więc dbanie o jej czystość. Niestety liczne zakłady przemysłowe, fabryki czy elektrownie wypuszczają do wód liczne związki chemiczne czy metale. Jednym z metali, który nie powinien być obecny w środowisku wodnym jest tal. Tal występuje na dwóch stopniach utlenienia – Tl(I) i Tl(III). Jego właściwości są silnie powiązane ze stopniem utlenienia. Tl(III) charakteryzuje się dużą toksycznością, natomiast Tl(I) jest dużo bardziej stabilniejszy i znacznie mniej niebezpieczny. Zbadanie specjacji talu w wodach jest więc kluczowe. Badania wody wymagają jednak odpowiedniego przygotowania próbki. Matryca organiczna i liczne metale obecne w wodach mogą interferować pomiar analityczny, dlatego bardzo ważne jest aby usnąć je z próbki przed analizą.

Celem pracy magisterskiej jest zbadanie wpływu etapu fotodegradacji na specjację talu w wodzie. Badania były prowadzone na próbkach modelowych. Sprawdzono, czy promieniowanie z zakresu widzialnego wpłynie na utlenienie Tl(I) (próbki bez oraz z dodatkiem DTPA) oraz redukcję Tl(III)DTPA. Przygotowane próbki naświetlano lampą emitującą promieniowanie w zakresie 380 -800 nm przez 2h przy użyciu  fotokatalizatora (kombinacja warstw z  WO3 oraz Fe2O3). Pomiary zawartości talu (I) wykonywano anodową woltamperometrią strippingową (ASV). Wyniki sprawdzono również wysoko sprawną chromatografią cieczową sprzężoną ze spektrometrią mas (HPLC ICP MS). W podanych warunkach Tl(I) nie uległ utlenieniu (nawet w obecności DTPA), natomiast Tl(III)  w kompleksie Tl(III)DTPA uległ redukcji ok. 4% po 0,5h naświetlania.

Badanie były finansowane z projektu badawczego z Narodowego Centrum Nauki (NCN) z grantu Preludium nr DEC-2015/19/N/ST4/00915.