Mieldzioć Paulina

Zakład Dydaktyczny Chemii Nieorganicznej i Analitycznej
Pracownia Elektroanalizy Chemicznej

Elektrokatalityczne utlenianie etanolu na nanocząstkach typu core-shell

Paulina Mieldzioć

Promotor: dr hab. Adam Lewera

Część preparatywna pracy obejmuje syntezę nanocząstek złotych, opartą na pracy C. Engelbrekta i współpracowników [1]. Starania obejmują gruntowną modyfikację metody, uzyskanie prostych narzędzi do kontroli rozmiarów otrzymanych nanocząstek oraz minimalizację kosztów i wymagań aparaturowych. Wstępne wyniki są obiecujące, co pozwala rozważać zgłoszenie patentowe opracowywanej metody.

Autorskie nanocząstki złote zostaną użyte do syntezy nanocząstek typu core-shell Au@Pt w celu badania mechanizmu utleniania etanolu w środowisku kwasowym [2], ze szczególnym uwzględnieniem etapu zrywania wiązania węgiel-węgiel. Głównym celem pracy jest analiza właściwości elektronowych utworzonych warstw pseudomorficznych [3] (gęstość stanów/rozkład pasma walencyjnego) i ich wpływ na rozerwanie wiązania kowalencyjnego między węglami.

Literatura:
[1] Engelbrekt C., Sørensen K., Zhang J., Welinder A., Jensena  P., and  Ulstrupa J., J. Mater. Chem. 2009, 19, 7839-7847.
[2] Asiri, H.A.; Anderson, A.B., J. Electrochem. Soc. 2015, 162, F115–F122.
[3] Kibler A., El Aziz M., Hoyer R., Angew. Chem. Int. Ed. 2005, 44, 2080 – 2084.