Święch Izabela

Zakład Dydaktyczny Chemii Nieorganicznej i Analitycznej
Pracownia Chromatografii i Analityki Środowiska

Zastosowanie metody woltamperometrycznej do oznaczania rodu w próbkach środowiskowych zawierających nanocząstki tego pierwiastka.

Izabela Święch

Promotor: dr Joanna Kowalska
Opiekun : mgr Katarzyna Kińska

Rod jest to bardzo cenny metal szlachetny zaliczany do grupy platynowców. Jego wyjątkowe właściwości chemiczne i fizyczne spowodowały, że znalazł on zastosowanie w wielu dziedzinach gospodarki: głównie przemyśle motoryzacyjnym do produkcji katalizatorów samochodowych, ale także w przemyśle szklarskim, chemicznym, jubilerskim oraz w medycynie. W otaczającym nas środowisku: glebie, kurzu ulicznym, wodzie obserwowany jest ciągły wzrost zawartości platynowców, a wśród nich także rodu. Przyczynia się to do rozwoju badań, które zajmują się określeniem mobilności oraz biodostępności rodu w przyrodzie, a także toksyczności i oddziaływania tego metalu na organizmy żywe.

Celem mojej pracy było oznaczenie rodu w próbkach środowiskowych zawierających nanocząstki tego pierwiastka. W badaniach jako materiał badawczy została wykorzystana gorczyca biała (Sinapis alba L.), która była uprawiana hydroponicznie. Przed procesem oznaczania materiał roślinny został odpowiednio przygotowany. Rośliny zostały podzielone na poszczególne organy: korzenie, łodygi oraz liście, następnie były suszone i dokładnie rozdrobnione. Bardzo ważnym etapem było wybranie odpowiedniej techniki roztwarzania materiału roślinnego, aby całkowicie przeprowadzić analit do roztworu. W badaniach wykorzystano proces mineralizacji w układzie otwartym oraz zamkniętym z wykorzystaniem energii mikrofalowej. Aby oznaczyć rod w próbkach środowiskowych zastosowano dwie metody: woltamperometrię z adsorpcyjnym zatężaniem (AdSV) oraz spektrometrię mas z plazmą indukcyjnie sprzężoną (ICP-MS). W trakcie wykonywania badań wykorzystano także transmisyjny mikroskop elektronowy (TEM) do oceny obecności nanocząstek rodu w roztworach po mineralizacji.

Badania były finansowane z grantu NCN, UMO-2014/15/N/NZ8/00326