Drwal Krzysztof

Zakład Dydaktyczny Chemii Nieorganicznej i Analitycznej
Pracownia Chromatografii i Analityki Środowiska

Badanie specjacji chromu w wodach po fotodegradacji badania modelowe.

Krzysztof Drwal

Promotor: dr hab. Beata Krasnodębska – Ostręga
Opiekun : mgr Ewa Biaduń

Nieuniknioną konsekwencją przemysłu jest zanieczyszczanie środowiska, związane ze ściekami odpadowymi pochodzącymi z produkcji, w których skład wchodzą różnego rodzaju pierwiastki. Wpływ jaki wywierają na ekosystem, oprócz ich ilości determinuje forma w jakiej występują. Najpowszechniejsze stopnie utlenienia chromu to Cr(III) i Cr(VI). O ile Cr(III) ma pozytywne względem organizmu właściwości – bierze on udział np. w szlakach metabolicznych różnych składników odżywczych (m.in. białek), o tyle Cr(VI) wykazuje właściwości toksyczne i rakotwórcze. Z tego względu badanie zawartości całkowitej tego pierwiastka w wodach  odpadowych nie umożliwia oszacowania niebezpieczeństwa z jego strony. Do tego celu potrzebna jest analiza specjacyjna. Niestety nie jest to łatwe zadanie. Wynika to z ryzyka zaburzenia pierwotnej równowagi w próbce w trakcie jej przygotowania do pomiarów. Mineralizacja nie powinna wpływać na początkowy skład badanej próbki, a równocześnie powinna usunąć interferenty przed analizą. Mineralizacja z zastosowaniem stężonych kwasów utleniających w przypadku analizy specjacyjnej jest niemożliwa.

Celem pracy magisterskiej jest zbadanie trwałości EDTA i DTPA oraz trwałości ich kompleksów z chromem w procesie fotokatalitycznej degradacji. Badania wykonywano na próbkach modelowych. Na początku sprawdzono czy kompleksony są trwałe w procesie fotolizy a następnie w procesie fotokatalizy w obecności płytek szklanych z nałożoną warstwą aktywną składającą się z WO3. Sprawdzono również, czy ekspozycja na światło słoneczne wpłynie na trwałość Cr(III)EDTA i Cr(III)DTPA. Trwałość kompleksonów po naświetlaniu bez i w obecności warstwy aktywnej sprawdzono za pomocą  spektrofotometrii absorpcyjnej UV Vis, natomiast trwałość kompleksów za pomocą wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją UV Vis. Dotychczasowe badania modelowe oraz opublikowane dane wykazują znaczny potencjał stosowalności fotokatalizy do ograniczania wpływu surfaktantów w analizie specjacyjnej Cr.

Badanie były finansowane z projektu badawczego z Narodowego Centrum Nauki (NCN) z grantu Preludium nr DEC-2015/19/N/ST4/00915.