Kowalik Patrycja

Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej
Pracownia Teorii i Zastosowań Elektrod

Elektrochemiczna i spektroskopowa charakterystyka oddziaływań niesymetrycznej pochodnej bisakrydyny z podwójną helisą DNA

Patrycja Kowalik

Promotor: dr hab. Anna M. Nowicka
Opiekun: dr Agaty Kowalczyk

Niesymetryczne pochodne bisakrydyny są potencjalnymi lekami przeciwnowotworowymi. Zostały one zsyntetyzowane w Katedrze Technologii Leków i Biochemii Politechniki Gdańskiej w grupie prof. Zofii Mazerskiej. Badania dowodzą, że bisakrydyny wykazują wysoką aktywność cytotoksyczną in vitro i przeciwnowotworową in vivo, szczególnie wobec ludzkiego raka trzustki, ale również okrężnicy i płuc. Związki te indukują apoptozę i autofagię nie wywołując procesu starzenia komórkowego.1 Zanim jednak daną substancję będzie można nazwać lekiem musi ona przejść wiele etapów badań. Jednym z nich jest określenie mechanizmu oddziaływania badanego związku z jego celem molekularnym oraz wyznaczenie właściwości takiego oddziaływania.2

Celem niniejszej pracy magisterskiej było sprawdzenie czy celem molekularnym dla wybranej pochodnej bisakrydyny, zsyntezowanej w grupie prof. Zofii Mazerskiej Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej, może być podwójna helisa DNA. Charakterystykę elektrochemiczną i spektroskopową badanego związku i kompleksu z podwójną helisą DNA przeprowadzono przy użyciu woltamperometrii pulsowej różnicowej, spektroskopii UV-Vis oraz spektroflluorymetrii. Dla uzyskanego kompleksu wyznaczono również stechiometrię oddziaływania oraz wartość stałej wiązania.

Literatura:
[1] Dane nieopublikowane uzyskane w grupie prof. dr hab. Z. Mazerskiej i dr hab. E. Augustin.
[2] Graham L. Patrick; „Chemia medyczna – Podstawowe zagadnienia”, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2003.