Radziewicz Magdalena

Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej
Pracownia Teorii i Zastosowań Elektrod

Wytwarzanie i woltamperometryczna charakterystyka nanoelektrod węglowych

Magdalena Radziewicz

Promotor: dr hab. Wojciech Hyk

Nanoelektrody są kolejnym etapem miniaturyzacji elektrod. Promień aktywnej elektrochemicznie powierzchni mieści się w zakresie od kilku do kilkudziesięciu nanometrów. W nanoelektrodach grubość warstwy transportowej (zubożonej) jest porównywalna z grubością podwójnej warstwy elektrycznej. Ekstremalnie małe wartości prądów rejestrowanych na nanoelektrodach generują zaniedbywalnie małe spadki potencjału omowego, co umożliwia przeprowadzanie badań bez dodatku elektrolitu podstawowego, np. w układach biologicznych.

Opracowano i zoptymalizowano procedurę wytwarzania nanoelektrod węglowych wykorzystując pirolizę acetylenu przeprowadzaną wewnątrz kapilar ze szkła kwarcowego. Następnie zbadano geometrię otrzymywanych nanoelektrod przy pomocy skaningowego mikroskopu elektronowego. W kolejnym etapie przeprowadzono badania woltamperometryczne w roztworach pochodnych ferrocenu, zawierających nadmiar bądź brak elektrolitu podstawowego oraz w funkcji szybkości przemiatania potencjału. Uzyskane rezultaty wykorzystane zostaną do oszacowania grubości warstwy zubożonej oraz geometrii powierzchni aktywnej elektrod.