Janke Bartosz

Zakład Dydaktyczny Chemii Analitycznej
Pracownia Teorii i Zastosowań Elektrod

Wpływ wielkości nanocząstek złota na mechanizm redukcji tlenu katalizowanej lakazą.

Bartosz Janke

Promotor: prof. Renata Bilewicz
Opiekun: mgr Michał Kizling

Enzymy znalazły szerokie zastosowanie w elektrochemii. Za ich pomocą powstają m.in. biosensory, oraz biologiczne ogniwa paliwowe. Elektrody pokryte enzymem lakazą są wykorzystywane jako czujniki tlenu lub pochodnych fenoli oraz jako katody do redukcji tlenu do wody w enzymatycznych bioogniwach. Celem niniejszej pracy było zbadanie czy efektywność pracy takiej elektrody można poprawić poprzez zastosowanie nanocząstek złota. Jeżeli tak, dalszym celem było stwierdzenie, czy wielkość prądu katalitycznej redukcji tlenu zależy od rozmiarów użytych nanocząstek. Do tej pory wykonano syntezę nanoczastek złota przy użyciu roztworu kwasu taninowego w obecności cytrynianu sodu. Za pomocą technik DLS oraz spektrofotometrii UV-Vis wykazano, że otrzymano roztwory nanocząstek o rozmiarach: 6 nm, 14 nm, 26 nm, 48 nm oraz 78 nm. W dalszych planach jest wyznaczenie parametrów kinetycznych, takich jak stała szybkości reakcji enzymatycznej, stała Michaelisa-Menten oraz liczba elektronów przenoszonych w reakcji enzymatycznej za pomocą wirującej elektrody dyskowej (RDE) i woltamperometrii cyklicznej.

Literatura:
[1] Polak J., Jarosz-Wilkołazka A., Biotechnologia 4 (79) 82-94 2007
[2] Piella J., Bastus N. G., Puntes V., Chem. Mater. 2016, 28, 1066−1075
[3] Suzuki M., Murata K., Nakamura N., Ohno H., Electrochemistry, 80(5), 337–339 (2012)
[4] Parimi N.S., Umasankrar Y., Atanassov P., Ramasamy  R.P., ACS Catal. 2012, 2, 38-44