Trzepizur Anna

Zakład Dydaktyczny Chemii Nieorganicznej i Analitycznej
Pracownia Teoretycznych Podstaw Chemii Analitycznej

Wpływ dopasowania matrycowego wzorców  stałych na oznaczenia składu pierwiastkowego archeologicznych stopów metali metodą LA-ICP-MS

Anna Trzepizur

Promotor: dr hab. Barbara Wagner

Starożytne monety charakteryzują się dużą różnorodnością materiału, z którego zostały wykonane. Pierwsze monety były wykonywane z czystego złota i srebra oraz brązu. Wraz z postępem cywilizacji wzrastało zapotrzebowanie na większą ilość monet, co powodowało wzrost produkcji monet o niższej zawartości czystego kruszcu i domieszkowanie innymi pierwiastkami takimi jak miedź, cynk, cyna, nikiel [1].

Głównym celem pracy magisterskiej było mikro-inwazyjne oznaczenie składu pierwiastkowego 56 numizmatycznych obiektów archeologicznych. Badania przeprowadzono z zastosowaniem metody instrumentalnej LA-ICP-MS (Laser Ablation Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry, spektrometria mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej po ablacji laserowej). Podczas pomiarów rejestrowana była zmienność sygnałów w czasie dla wybranych izotopów: 26Mg, 27Al, 45Sc, 49Ti, 51V, 53Cr, 55Mn, 57Fe, 59Co, 60-61Ni, 65Cu, 66Zn, 69Ga, 72Ge, 75As, 89Y, 90Zr, 93Nb, 95Mo, 101Ru, 103Rh, 105Pd,109Ag, 111Cd, 115In, 118Sn, 121Sb, 133Cs, 139La, 140Ce, 141Pr, 146Nd, 147Sm, 153Eu, 155Gd, 159Tb, 161Dy, 165Ho, 166Er, 169Tm, 173Yb, 175Lu, 179Hf, 181Ta, 183W, 185Re, 189Os, 193Ir, 195Pt, 197Au, 202Hg, 205Tl, 208Pb, 209Bi, 232Th, 238U. Wyniki zawartości poszczególnych pierwiastków dla tych samych monet obliczono przy pomocy algorytmów uwzględniających kalibrację w oparciu o różne certyfikowane materiały referencyjne (SRM NIST 610 – szkło, SRM 685 – czyste złoto oraz BB1 – BB6 – stopy miedzi). Dla wszystkich badanych monet efektem końcowym badań było nie tylko oznaczenie  całkowitego składu pierwiastkowego, ale także prześledzenie indywidualnej podatności pomiarów LA-ICP-MS na zjawisko  frakcjonowania i oszacowanie stopnia jednorodności badanych monet.

Literatura:
[1] G.Sarah, B.Gratuze, J.-N. Barrandon, Application of laser ablation inductively coupled plasma mass spectrometry (LA-ICP-MS) for the investigation of ancient silver coins; J Anal At Spectrom, 2007, 22, 1163-1167.