Gotowicz Karina

Zakład Dydaktyczny Chemii Nieorganicznej i Analitycznej
Pracownia Teoretycznych Podstaw Chemii Analitycznej

Przygotowanie próbek stałych do oznaczania całkowitej zawartości Sr metodami spektralnymi

Karina Gotowicz

Promotor: dr hab. Barbara Wagner

Tematem pracy magisterskiej jest przygotowanie próbek stałych do oznaczania całkowitej zawartości strontu z wykorzystaniem spektrometrii mas z plazmą indukcyjnie sprzężoną.

Każda procedura analityczna zawiera etap przygotowania próbek w takiej postaci, która umożliwi przeprowadzenie dalszych etapów pomiarowych. Przed przystąpieniem do analizy niezwykle ważne jest określenie rodzaju informacji, które chcemy uzyskać. Celem projektu magisterskiego było porównanie dwóch sposobów przygotowania próbek gleby do oznaczenia całkowitej zawartości Sr: (i) z wykorzystaniem rozkładu na mokro oraz (ii) ablacji laserowej.

W pierwszym etapie badań procedurę mineralizacji z udziałem energii mikrofalowej zaplanowano i zoptymalizowano z wykorzystaniem certyfikowanych materiałów odniesienia. Następnie zastosowano opracowaną procedurę do przygotowania próbek do analizy całkowitej zawartości strontu metodą spektrometrii mas z jonizacją w plazmie indukcyjnie sprzężonej. Każdą z próbek poddano takiej samej procedurze analitycznej w trzech powtórzeniach. W drugim etapie badań dokonano selekcji analizowanych próbek na podstawie wstępnej oceny jednorodności. Wybrane, najbardziej niejednorodne próbki spastylkowano i poddano analizie ICP-MS po ablacji laserowej bezpośrednio z powierzchni ciał stałych.

Uzyskane wyniki pozwoliły na ocenę jednorodności próbek oraz porównanie obu sposobów ich przygotowania do analiz ICP-MS.