Kur Olga

Zakład Dydaktyczny Chemii Nieorganicznej i Analitycznej
Pracownia Radiochemii i Chemii Atmosfery

Chromatograficzna analiza związków organicznych wymywanych z materiałów gumowych

Olga Kur

Promotor: prof. dr hab. Tomasz Gierczak
Współpromotor: dr Mateusz Donten

Przeprowadzono jakościową analizę chromatograficzną substancji organicznych wymywanych do roztworów wodnych z materiałów gumowych. Podczas produkcji syntetycznych materiałów gumowych lub przetwarzania naturalnych materiałów gumowych w celu poprawienia właściwości mechanicznych stosowany jest dodatek wielu substancji organicznych. Substancjami tymi są między innymi katalizatory, czynniki wulkanizujące oraz aktywatory [1]. W związku z tym, że nie są one związane z polimerowymi łańcuchami, podczas kontaktu z wodą wykazują łatwość migracji do roztworów wodnych . Niektóre wymywane substancje wykazują toksyczny efekt i wpływają negatywnie na żywe organizmy [2]. Identyfikacja lotnych związków organicznych  możliwa jest dzięki technice analizy fazy nadpowierzchniowej (headspace) w połączeniu z chromatografią gazową sprzężoną ze spektrometrią mas (GC-MS) [3]. Związki nielotne, obecne w fazie wodnej identyfikowane były z użyciem  metody chromatografii cieczowej w połączeniu z tandemowym spektrometrem mas (LC-MS/MS), dostarczającym informację o strukturze cząsteczki. W celu wyznaczenia dokładnej masy oznaczanej cząsteczki oraz przypisaniu formuły związku, jako analizatora masy jonów użyto spektrometru mas o wysokiej rozdzielczości masowej (Orbitrap). Zastosowanie wymienionych  technik pozwoliło na rzeczywistą i wiarygodną analizę badanych materiałów gumowych.

Literatura:
[1] A.Noecker, H.T.Hau; Thin-walled natural rubber latex material substantially free of sulfur and nitrosamines and method of making same, Opis patentowy: US6383552B1. Opubl. 05.07.2002.
[2] E. Stephensen, M. Adolfsson-Erici, M. Hulander, Aquat. Toxicol. 2005, 75, 136–143
[3] X. Li, W.Berger, C. Musante, Chemosphere, 2010, 80, 279–285