Konopko Adrian

Zakład Dydaktyczny Chemii Organicznej i Technologii Chemicznej
Pracownia Technologii Organicznych Materiałów Funkcjonalnych

Badanie właściwości antyoksydacyjnych nanocząstek metalicznych opłaszczonych wybranymi fenolami i nitroksylami.

Adrian Konopko

Promotor: prof. dr hab. Grzegorz Litwinienko
Opiekun: mgr Jarosław Kusio

Celem pracy było zbadanie wpływu szeregu chemicznie modyfikowanych
i niemodyfikowanych nanocząstek (NP) metalicznych (AuNPs, AgNPs) na przebieg peroksydacji modelowych układów lipidowych. W pracy podjęto próbę weryfikacji panującego powszechnie przekonania, że toksyczny wpływ nanocząstek metalicznych można przypisać ich zdolnościom do generowania Reaktywnych Form Tlenu (Reactive Oxygen Species, ROS). Drugim powodem podjęcia tej tematyki jest poszukiwanie takich dróg modyfikacji nanocząstek metalicznych, aby zyskały one zdolność do wychwytywania i neutralizacji ROS. Badano szybkość peroksydacji linolanu metylu w układach emulsyjnych (Triton X-100) oraz w liposomach (DMPC) w pH 4,0 i 7,0 posługując się elektrodą tlenową typu Clarka. Proces utleniania był inicjowany rozpuszczalnym w wodzie inicjatorem azowym ABAP.

Opłaszczenie AuNPs oraz AgNPs pochodnymi fenolowymi (odpowiadającymi ugrupowaniu α-tokoferolu) lub rodnikami nitroksylowymi (TEMPO) prowadzi do powstania nanocząstek o właściwościach antyoksydacyjnych. Takie zmodyfikowane nanocząstki są inhibitorami peroksydacji lipidów w układach heterofazowych. Na podstawie szybkości utleniania wyznaczono parametry kinetyczne (długość czasu indukcji, stałą szybkości reakcji z rodnikami).