Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 294 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie trybów, zasad i form udzielania przez Uniwersytet Warszawski zamówień publicznych na usługi, dostawy oraz roboty budowlane oraz organizowania konkursów – Treść zarządzenia [Zmiany] Traci moc zarządzenie nr 22 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 czerwca 2014 r.

Komunikat w sprawie sporządzania planu postępowań – Treść komunikatu

 

Strona główna Działu Zamówień Publicznych UW: https://dzp.uw.edu.pl/