Wyjazd typu Studia

Kwalifikacja na wyjazd

Rekrutacja na wyjazd na studia w ramach programu ERASMUS+ na rok akademicki 2019/20120 odbywa się za pośrednictwem systemu USOS.

W systemie znajduje się ona pod zakładką WYMIANA STUDENCKA. Studenci Wydziału Chemii i kierunków stowarzyszonych będą mieli dostęp jedynie do tych umów, z których mogą formalnie skorzystać. Należy wskazać jedno miejsce wyjazdu.

Wybrane uwagi odnośnie procedury:

– Oceny do pochwalenia się – mogą mieć być wskazaniem dla komisji w przypadku wyboru przez wielu kandydatów jednego miejsca wyjazdu. Wybieramy przedmioty, które wiążą się z naszymi zainteresowaniami i/lub potwierdzają nasze umiejętności.

– Do koordynatora ds. mobilności drogą mailową (marcin@chem.uw.edu.pl) należy przesłać potwierdzenie znajomości języka na poziomie wymaganym przez określoną umowę dwustronną. Wystarczy skan uzyskania pozytywnej oceny na uniwersyteckim egzaminie na odpowiednim poziomie, skan certyfikatu językowego itp.

– Informacja o średniej ocen za ostatni rok akademicki zostanie pobrana z dziekanatu. Osoby, które przeniosły się na UW i nie posiadają w systemie stosownych informacji zobowiązane są do przesłania skanu karty przebiegu studiów za ostatni rok akademicki.

– wypełniając pozycję życiorysu, proszę o przedstawienie podstawowych jedynie informacji związanych głównie z Państwa studencką karierą.

– list motywacyjny – proszę w tym miejscu w 2-3 zdaniach wskazać uzasadnienie dla miejsca wyboru wyjazdu (np. zgodność Państwa zainteresowań z rozwijanymi specjalizacjami na danej uczelni, możliwości szkolenia języka itp.)

– w przypadku, gdy byli Państwo na wyjeździe w ramach programu ERASMUS system USOS to zauważy i wskaże taki wyjazd. Informacja ta musi być przepisana/skopiowania w stosowną zakładkę. Niestety system nie pobiera tej informacji automatycznie. Osoby, które wyjazd taki odbyły w ramach innej uczelni zobowiązane są dodać stosowną informację.

Podstawowe kryteria oceny wniosków stanowią:

 • średnia powyżej 3,49, oraz brak znacznych zaległości w studiowaniu (dopuszczalne jest posiadanie 1-go warunku w momencie składania zgłoszenia),
 • zgodność programu studiów w uczelni partnerskiej z programem studiów w Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego,
 • znajomość języka, w którym mają odbywać się studia w uczelni partnerskiej.

Wybrane zasady realizacji wyjazdów:

 • W rekrutacji mogą uczestniczyć studenci I, II, III stopnia studiów lub jednolitych studiów magisterskich (zarówno stacjonarnych, jak i niestacjonarnych) pod warunkiem, że w chwili rozpoczęcia i zakończenia stypendium będą nadal studentami Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Student może zostać skierowany jedynie do uczelni, z którą macierzysta jednostka uzgodniła i zawarła międzyinstytucjonalną umowę Erasmus+.
 • Podstawowymi kryteriami kwalifikacji studentów są: średnia ocen i znajomość właściwego języka obcego oraz poziom jego znajomości (zgodnie z umową międzyinstytucjonalną Erasmus+).
 • W kwalifikacji mogą uczestniczyć studenci przynajmniej drugiego roku studiów I stopnia, przynajmniej drugiego roku jednolitych studiów magisterskich, pierwszego roku studiów II stopnia oraz uczestnicy studiów doktoranckich UW. W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach (np. w ramach wspólnie prowadzonych studiów z uczelnią zagraniczną na podstawie zawartego odrębnego porozumienia) do kwalifikacji mogą przystąpić studenci pierwszego roku każdego stopnia studiów.
 • W kwalifikacji mogą uczestniczyć studenci trzeciego roku studiów I stopnia, pod warunkiem udokumentowania przed wyjazdem, że zostali przyjęci przez Uniwersytet Warszawski na studia drugiego stopnia na tym samym kierunku. Ze względu na terminowe wypłaty stypendium zaleca się, aby studenci w takich przypadkach byli kwalifikowani na wyjazdy w semestrze letnim. Stypendium może zostać przyznane studentowi tylko od daty decyzji o przyjęciu na studia kolejnego stopnia.

Regulamin aktualny na dany rok akademicki znajduje się na stronie BWZ.

PRZED WYJAZDEM

 • Wydział zgłasza kandydatury studentów do Biura Współpracy z Zagranicą UW (BWZ), załączając protokół z kwalifikacji oraz wypełniony przez studenta i właściwie podpisany i opieczętowany formularz zgłoszeniowy (generowany w systemie USOS).
 • Po pozytywnej kwalifikacji przez BWZ, postępujemy zgodnie z wytycznymi BWZ. Przygotowujemy w porozumieniu z koordynatorem „Porozumienie o programie zajęć” (Learning Agreement, LA). Wybór przedmiotów powinien uwzględniać wewnętrzne wymagania kierunku, tak by dobór możliwie najlepiej pokrywał się lokalnym z planem semestralnym, przypada na moment wyjazdu.
 • Przed wyjazdem student ustala z koordynatorem (i promotorem jeśli jest to etap obejmujący okres wykonywania pracy dyplomowej) plan zajęć na uczelni zagranicznej, wskazuje przedmioty równoważne lokalnym koniecznym do zaliczenia semestru. Dokument taki przedstawiony zostaje prodziekan ds. studenckich celem zatwierdzenia.

REZYGNACJA Z WYJAZDU

 • Jeżeli z ważnych przyczyn wyjazd nie może być zrealizowany, student zobowiązany jest poinformować o tym jak najszybciej wydziałowego koordynatora oraz złożyć stosowne podanie do BWZ.
 • Student powinien upewnić się, że o rezygnacji wie Uczelnia zagraniczna i że nie grozi studentowi obciążenie kosztami np. z tytułu rezerwacji miejsca w akademiku.

PO POWROCIE

 • Student przedkłada w Biurze Współpracy z Zagranicą UW (BWZ UW) wymagane przez Biuro dokumenty i wypełnia stosowne ankiety.
 • W dziekanacie Wydziału Chemii (lub swojej macierzystej jednostce) student przedstawia dokumenty potwierdzające wyjazd (Letter of Confirmation, Transcript of Records) i składa podanie o zaliczenie semestru na podstawie uzyskanych za granicą wyników.
 • Kopia Transcript of Records powinna zostać dostarczona do koordynatora programu, który dokona przeliczenia ocen i ich wpisu do systemu USOS. Przedmioty, które pojawiają się u nas jako obowiązkowe będą akceptowane jako równoważne lokalnym jeśli ich tematyczna zgodność będzie nie mniejsza niż 70%. W sytuacjach wątpliwych ostateczna decyzja o zatwierdzeniu przedmiotu należy do Prodziekan ds. studenckich.