Akademia badań klinicznych – metodologia, organizacja i monitorowanie

Wymagania ogólne i poziom wykształcenia

  • Warunkiem uczestnictwa w studiach podyplomowych jest ukończenie studiów wyższych (minimum I stopnia – licencjackich) z zakresu:

– nauk biomedycznych, chemicznych, biologicznych (kierunki preferowane)

– pozostałych nauk, w tym informatycznych i prawnych (aplikacje rozpatrywane indywidualnie)


  • General requirements and level of education the condition for participation in postgraduate studies is the completion of higher education (minimum first degree – bachelor’s degree) in the field of:

– biomedical, chemical, biological sciences (preferred directions)

– other sciences, including IT and legal sciences (applications considered individually)

***

Rekrutacja na studia podyplomowe składa się z etapów:

  1. wstępna kwalifikacja na studia podyplomowe – sekretariat studiów podyplomowych – 01.09.2022 r. – 19.10.2022 r. ctacademy@chem.uw.edu.pl
  2. rejestracja w systemie IRK – 01.09.2022 r. – 14.10.2022 r.
  3. rozmowa kwalifikacyjna w zakresie kompetencji językowej – 20.10.2022 r. – 25.10.2022 r.
  4. decyzja o przyjęciu na studia podyplomowe – 27.10.2022 r.

Recruitment for postgraduate studies consists of the following stages: 

  1. initial qualification for postgraduate studies – secretariat of postgraduate studies – 01.09.2022 r. – 19.10.2022 r. ctacademy@chem.uw.edu.pl
  2. registration in the IRK system – 01.09.2022 r. – 14.10.2022 r.
  3. interview in the field of language competence – 20.10.2022 r. – 25.10.2022 r.
  4. decision on admission to postgraduate studies – 27.10.2022 r.

Więcej informacji / More information