Koncepcja kierunku

Jeśli interesujesz się chemią i lubisz fizykę, a jednocześnie słowo „promieniotwórczość” jest dla Ciebie zachętą, a nie przeszkodą to Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego oferuje kształcenie w zakresie chemii jądrowej. Ten dział chemii nie istniałby bez zrozumienia zjawisk fizycznych leżących u podstaw promieniotwórczości, a także oddziaływania tegoż promieniowania z materią. Dlatego też ściśle współpracujemy z naukowcami z Wydziałem Fizyki UW i ta współpraca przejawia się m.in. w proponowanym programie kierunku Chemia Jądrowa i Radiofarmaceutyki (ChJiR). Obok takich przedmiotów jak np.:

 • Chemia ogólna
 • Chemia fizyczna
 • Chemia jądrowa i radiacyjna
 • Chemia pierwiastków promieniotwórczych

znalazły się przedmioty:

 • Wstęp do chemii i fizyki jądrowej
 • Fizyka jądrowa
 • Warsztaty z fizyki jądrowej

Absolwent tego kierunku będzie miał możliwość kontynuowania nauki w ramach kierunków na studiach II stopnia oferowanych przez Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, w tym np. Radiogenomiki lub Chemii.

Jednym z priorytetowych celów jest nauczenie studentów już na poziomie licencjatu obsługi nowoczesnego sprzętu tak, aby po ukończeniu studiów na kierunku ChJiR mogli oni łatwiej zaistnieć na rynku pracy lub kontynuować naukę na studiach magisterskich. Przykładowymi aparatami z tej grupy są także:

 • Detektor HPGe,
 • Chromatograf HPLC,
 • Spektrometr IR,
 • Potencjostat / galwanostat

Badania naukowe prowadzone przez kadrę akademicką Uniwersytetu Warszawskiego pozwalają na wykorzystanie w procesie dydaktycznym wysokiej klasy aparatury naukowej znajdującej się w naszych laboratoriach naukowych. W Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW znajdują się laboratoria radiochemiczne, w których prowadzone są badania z wykorzystaniem radioizotopów. Obejmują one z jednej strony syntezę radiofarmaceutyków, głównie na bazie fluoru-18, galu-68, ich biodystrybucję w żywych organizmach, ale także badania zorientowane na zagospodarowanie odpadów promieniotwórczych, np. długożyciowego technetu-99.