Nowa uchwała Senatu dotycząca nadawania stopni naukowych na UW
12 lipca 2022

29 czerwca Senat UW podjął uchwałę, która określa sposób postępowania w sprawie nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego na Uniwersytecie Warszawskim. W opracowaniu procedury przyznawania stopni uczestniczyli przedstawiciele społeczności UW, w tym doktoranci.

Sposób nadawania stopni naukowych uległ zmianie w związku z wejściem w życie w 2019 roku ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Zmiany trybu nadawania stopni były konsultowane ze społecznością akademicką: w komisjach senackich, wśród przewodniczących rad naukowych dyscyplin oraz doktorantów.

Wybrane założenia nowych zasad:

  • egzaminy doktorskie mogą odbywać się w czasie oczekiwania na recenzje,
  • rozprawę doktorską może stanowić praca pisemna, w tym monografia naukowa, zbiór opublikowanych i powiązanych tematycznie artykułów naukowych, praca projektowa, konstrukcyjna, technologiczna, wdrożeniowa lub artystyczna, a także samodzielna i wyodrębniona część pracy zbiorowej,
  • Rady Naukowe Dyscyplin mają prawo do ustalania szczegółowych zasad wyróżniania rozpraw doktorskich oraz osiągnięć stanowiących podstawę nadania stopnia doktora habilitowanego,
  • wszyscy nauczyciele akademiccy i inni pełnoetatowi pracownicy UW są zwolnieni z opłaty za eksternistyczne postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora, a także z opłaty za postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego.

Uchwała będzie stosowana od 1 września 2022 roku. Jesienią odbędą się spotkania informacyjne dotyczące nowych zasad i procedur.

Uchwała nr 157 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie określenia sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora oraz stopnia doktora habilitowanego na Uniwersytecie Warszawskim:
https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Uchwa%C5%82a.aspx?ID=6245

 

Źródło: www.uw.edu.pl