Stypendia Ministra Edukacji i Nauki dla wybitnych młodych naukowców w 2022 r.
01 lipca 2022

Laureat stypendium Ministra Edukacji i Nauki dla wybitnych młodych naukowców w 2022 r. z Wydziału Chemii UW
(dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych – nauki chemiczne):

dr Michał Lesiuk

Minister Edukacji i Nauki przyznał stypendia 215 wybitnym młodym naukowcom, w tym 37 doktorantom. Przez 3 lata będą oni otrzymywali wsparcie w wysokości 5 390 zł miesięcznie. Laureaci zostali wyłonieni przez ekspertów reprezentujących wszystkie dyscypliny naukowe i artystyczne. Na sfinansowanie przyznanych stypendiów Minister Edukacji i Nauki przeznaczy blisko 42 mln zł.

Wyniki tegorocznej edycji konkursu

W tegorocznej edycji konkursu wpłynęło 1719 wniosków o przyznanie stypendium. Wnioski oceniane były przez Zespół doradczy do oceny wniosków o przyznanie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców metodą punktową – w ramach poszczególnych dyscyplin nauki i sztuki.

Najwięcej stypendiów zostało przyznanych młodym naukowcom zgłoszonym przez: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – 19 stypendiów, Uniwersytet Warszawski – 14 stypendiów, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – 11 stypendiów.

Zasady przyznawania wsparcia finansowego

W tegorocznej edycji Minister Edukacji i Nauki przyjął nowe podejście do sposobu wyłaniania kandydatów do stypendium, wynikające z równości dyscyplin naukowych i artystycznych. Polega ono na przyznawaniu w każdej z dyscyplin podobnej liczby stypendiów. Tym samym młodzi naukowcy konkurowali ze sobą w ramach danej dyscypliny, a nie całej dziedziny. Podejście to zagwarantowało młodym naukowcom równy dostęp do stypendiów, niezależnie od dyscypliny, w której prowadzą działalność naukową.

Przy ocenie wniosków największą wagę przywiązywano do wymiernych efektów działalności naukowej młodego naukowca w postaci publikacji naukowych (lub dzieł artystycznych – w przypadku dziedziny sztuki) oraz zastosowań praktycznych wyników prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych.

Kto może otrzymać stypendium?

Stypendia Ministra otrzymają osoby, które posiadają status młodego naukowca, tj. są doktorantami lub nauczycielami akademickimi – i nie posiadają stopnia doktora albo posiadają stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat, i są zatrudnione w podmiotach, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Lista stypendystów

 

Źródło: www.gov.pl