Strona archiwalna. Zapraszamy do aktualnego serwisu > link
Rektor UW w sprawie Wydziału Medycznego
30 czerwca 2022

Oświadczenie prof. Alojzego Z. Nowaka, rektora UW, w sprawie powołania Wydziału Medycznego na Uniwersytecie Warszawskim.

Szanowni Państwo, Moi Drodzy,

wczoraj po uzyskaniu pozytywnej opinii Senatu UW, poprzedzonej wcześniejszą dyskusją oraz kilkunastomiesięcznymi przygotowaniami, w tym rozmowami ze środowiskiem akademickim UW, z przedstawicielami Rządu, poszczególnych Ministerstw oraz z licznymi ekspertami i przedstawicielami uniwersytetów medycznych, szpitali i klinik, powołałem na UW Wydział Medyczny.

Z jednej strony jest to powrót do tradycji – Wydział Lekarski był jednym z pierwszych wydziałów UW, a z drugiej – co ważniejsze – spełnieniem marzeń wielu z nas dotyczących możliwości wykorzystania potencjału naukowego UW dla potrzeb medycznych.

Powstanie Wydziału Medycznego umożliwi także większą symbiozę nauki i medycyny, co przyczyni się do pełniejszej realizacji społecznej misji Uniwersytetu Warszawskiego. Wydział Medyczny da także szansę zdobycia jeszcze wyższej pozycji w rankingach międzynarodowych oraz w pozyskiwaniu dodatkowych źródeł finansowania tak potrzebnych dla rozwoju badań naukowych.

Jednocześnie wierzę, że nowo powstały Wydział jeszcze bardziej nas wzmocni merytorycznie i przyczyni się do jeszcze większej integracji naszego środowiska.

Dziękuję Państwu wszystkim. I każdemu z osobna za wszelkie wsparcie przy tworzeniu Wydziału Medycznego UW.

Życząc Państwu dobrych wakacji, pozostaję z wyrazami szacunku i z serdecznościami
Alojzy Z. Nowak,
Rektor UW

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Dotacje na wzrost rozpoznawalności i reputacji czasopism UW

Głównym celem Działania I.2.2. jest wspieranie rozwoju i wzrostu rozpoznawalności badań publikowanych w periodykach będących własnością Uniwersytetu Warszawskiego oraz podniesienie reputacji czasopism wydawanych przez jednostki UW.

W projekcie mogą wziąć udział Redakcje czasopism, które są własnością Uniwersytetu Warszawskiego.  Mogą się one starać o dofinansowanie czasopisma w wysokości do 40 000,00 PLN/rok.

Nabór prowadzony jest w trybie ciągłym od 01.07.2022. Wnioski będą rozpatrywanie w terminie maksymalnie 30 dni od dnia złożenia dokumentów spełniających wymogi formalne.

Zasady aplikowania do projektów

 

Źródło: www.inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl


Sprawozdanie rektora z działalności uczelni w 2021 roku

29 czerwca Senat UW przyjął jednomyślnie „Sprawozdanie rektora Uniwersytetu Warszawskiego z działalności uczelni w 2021 roku”. Dokument zawiera najważniejsze informacje na temat Uniwersytetu, związane m.in. z działalnością naukową i dydaktyczną, współpracą międzynarodową i wymianą akademicką, relacjami z otoczeniem społeczno-gospodarczym, finansami oraz inwestycjami. W sprawozdaniu uwzględnione zostały także informacje dotyczące funkcjonowania uczelni w czasie pandemii.

Jest to drugie sprawozdanie z działalności uczelni w kadencji rektorskiej prof. Alojzego Z. Nowaka.

– Rok 2021 był trudny, ale dzięki wielkiemu zaangażowaniu i pracy całej społeczności uczelni mogliśmy realizować misję Uniwersytetu Warszawskiego, kontynuując inicjatywy strategiczne i prowadząc na wysokim poziomie badania oraz dydaktykę. Po wielu miesiącach trwania pandemii i obowiązywania restrykcji wydawało nam się, że nic trudniejszego nas już nie spotka. Nadszedł jednak kolejny czas próby – rok 2022 i wybuch wojny w Ukrainie. Wielki wysiłek i zaangażowanie całej naszej społeczności pokazuje, że razem możemy stawiać czoła przeciwnościom i skutecznie pomagać tym, którzy tego potrzebują. Bardzo Państwu wszystkim i każdemu z osobna dziękuję za współpracę i pomoc w realizacji misji i działań na rzecz funkcjonowania i rozwoju naszej Alma Mater – podkreślił we wstępie sprawozdania prof. Alojzy Z. Nowak, rektor UW.

Uniwersytet w liczbach

W 2021 roku na Uniwersytecie Warszawskim uczyło się 37 404 studentów (studiów I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich) oraz 2 127 doktorantów, w tym 2 689 osób z zagranicy. Dyplom uzyskało 9 109 absolwentów. Uniwersytet jest miejscem pracy dla 7 815 osób, w tym 3 974 nauczycieli akademickich.

W rekrutacji na studia I i II stopnia oraz jednolite magisterskie wzięło udział 32,1 tys. kandydatów, w tym 2 388 obcokrajowców. Naukowcy z UW uczestniczyli w 78 projektach finansowanych z Horyzontu 2020, a także 1 339 projektach finansowanych ze źródeł krajowych. Uniwersytet współpracował z ponad 350 podmiotami zagranicznymi z ponad 70 krajów w ramach umów o bezpośredniej współpracy akademickiej. Przychody UW w 2021 roku wyniosły 1,8 mld zł.

W dokumencie można przeczytać m.in. o sukcesach naukowych pracowników UW, Programie „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”, działaniach Uniwersytetu w Sojuszu 4EU+, inwestycjach programu wieloletniego czy inicjatywach podejmowanych przez UW na rzecz wsparcia i rozwoju członków społeczności akademickiej.

Sprawozdanie rektora Uniwersytetu Warszawskiego z działalności uczelni w 2021 roku

W sprawozdaniu znajdują się informacje na temat funkcjonowania uczelni w związku z sytuacją pandemiczną w 2021 roku dotyczące m.in. kształcenia i pracy w trybie zdalnym oraz możliwości uzyskania wsparcia w tym zakresie, dostępności na UW testów wykrywających koronawirusa oraz szczepień przeciw COVID-19, jak również możliwości skorzystania z pomocy psychologicznej oferowanej na uczelni. W jednym z podrozdziałów dokumentu przedstawione zostały projekty badawcze podejmowane przez naukowców z UW w związku z pandemią, które dotyczyły różnych obszarów naukowych (m.in. rozwiązań mogących mieć zastosowanie w leczeniu COVID-19, rejestrowania danych dotyczących pandemii, ekonomicznych konsekwencji pandemii).

Dodatek do sprawozdania stanowią załączniki, prezentujące dane liczbowe dotyczące uczelni, przygotowane także w angielskiej wersji językowej (pobierz pdf). Na język angielski zostało też przetłumaczone streszczenie sprawozdania oraz podsumowanie najważniejszych danych o uczelni.

Sprawozdania roczne rektora UW z działalności uczelni publikowane są na stronie www.uw.edu.pl/sprawozdania-roczne-rektora-uw.

37 404 studentów

2 127 doktorantów

2 689 obcokrajowców wśród studentów i doktorantów

7 815 pracowników

32,1 tys. kandydatów na studia I i II stopnia oraz jednolite magisterskie

5 nowych laureatów grantów ERC

ponad 1 000 partnerów krajowych i zagranicznych

1 339 projektów finansowanych ze źródeł krajowych

1,8 mld zł przychodów

Opracowaniem koncepcji sprawozdania oraz tekstów (przygotowaniem materiałów własnych oraz redakcją materiałów nadesłanych przez uniwersyteckie biura administracji ogólnouniwersyteckiej i inne jednostki) zajmuje się Biuro Prasowe UW.

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Powołanie Wydziału Medycznego UW

29 czerwca, po uzyskaniu pozytywnej opinii przez członków Senatu UW, prof. Alojzy Z. Nowak, rektor UW, podpisał zarządzenie o utworzeniu Wydziału Medycznego. Po ponad 70 latach przerwy Uniwersytet Warszawski znów będzie kształcić przyszłych lekarzy.

1 września 2022 roku wejdzie w życie zarządzenie nr 84 rektora UW z dnia 29 czerwca 2022 roku w sprawie utworzenia Wydziału Medycznego. Otworzy to zupełnie nowy rozdział historii Uniwersytetu, który będzie nawiązywał do ponad 200-letniej tradycji uczelni, związanej z działalnością medyczną. Rozpoczęcie kształcenia na kierunku lekarskim, na studiach stacjonarnych, planowane jest 1 października 2023 roku.

Formalne utworzenie Wydziału Medycznego jest kolejnym krokiem w drodze do przywrócenia kształcenia medyków na Uniwersytecie Warszawskim. Następne etapy stanowią przygotowanie programu studiów oraz wystąpienie z wnioskiem do Ministra Edukacji i Nauki o pozwolenie na utworzenie studiów na kierunku lekarskim, nad czym pracują zespoły powołane przez rektora UW w związku z projektowaniem rozpoczęcia kształcenia na kierunku lekarskim.

Wydział Lekarski istniał na Uniwersytecie Warszawskim w latach 1816–1950, ale jego tradycja sięga 1809 roku, w którym utworzono w Warszawie obok Szkoły Prawa także Szkołę Lekarską. Wydział Lekarski był jednym z pięciu pierwszych wydziałów uczelni. Każdy z tych wydziałów (Prawa, Lekarski, Filozoficzny, Teologiczny oraz Nauk i Sztuk Pięknych) symbolizuje gwiazda w godle UW. Wydział Lekarski oraz Wydział Farmaceutyczny odłączono, decyzją Rady Ministrów, od UW wiosną 1950 roku. Utworzono z nich Akademię Lekarską w Warszawie, działającą następnie pod nazwą Akademii Medycznej (dzisiejszy Warszawski Uniwersytet Medyczny). Jednak badania o charakterze medycznym były na UW kontynuowane. W ostatnich dziesięcioleciach zostały znacznie zintensyfikowane w obrębie wszystkich dyscyplin nauki. Ich wyniki są doceniane w kraju i Europie.

Utworzenie Wydziału Medycznego na Uniwersytecie Warszawskim umożliwi intensywniejszy rozwój badań medycznych i pozwoli na jeszcze lepsze wykorzystanie potencjału naukowego i dydaktycznego UW.

– Prace naukowców z Uniwersytetu Warszawskiego pokazują, jak łączyć wiedzę humanistyczną i medyczną, prowadząc interdyscyplinarne badania o istotnym znaczeniu dla społeczeństwa. UW ma znaczące osiągnięcia i silną pozycję w fizyce, biologii, chemii, nanotechnologiach, sztucznej inteligencji, a także psychologii, etyce, moralności i innych dyscyplinach z zakresu nauk społecznych i humanistycznych. Wydział Medyczny będzie opierał się m.in. na interdyscyplinarności wiedzy naukowej z wymienionych dziedzin, ale także tych bezpośrednio związanych z medycyną – mówi prof. Alojzy Z. Nowak, rektor UW.

Misja i cele

Misja Wydziału Medycznego będzie dotyczyła budowy i rozwoju polskiej medycyny w ujęciu naukowym i praktycznym, z uwzględnieniem skutków dynamicznie zachodzących przeobrażeń społeczno-gospodarczych, a także aktualnych potrzeb i wyzwań społecznych. Proces kształcenia zostanie oparty na fundamentalnych zasadach wyrażonych w przysiędze  Hipokratesa. Priorytetowo będzie traktowana kwestia etyki zawodu lekarza oraz kształtowanie u studentów właściwej postawy umożliwiającej prawidłową komunikację i współpracę z pacjentem.

Celem działania Wydziału Medycznego będzie efektywne organizowanie i realizowanie kształcenia na kierunku lekarskim, a w przyszłości także na pokrewnych kierunkach o charakterze medycznym oraz pracy badawczej – na początku w ramach dyscypliny nauki medyczne, a z czasem również w ramach innych dyscyplin z dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu.

Programy studiów na Wydziale Medycznym będą koncentrowały się na nauczaniu podstaw teoretycznych medycyny oraz zasad praktyki medycznej na najwyższym poziomie. Z kolei kształcenie na Wydziale Medycznym na UW ma zapewnić studentom zdobycie odpowiedniej wiedzy oraz umiejętności praktycznych, w tym klinicznych umiejętności zawodowych oraz kompetencji społecznych, które są niezbędne do wykonywania zawodu lekarza – zgodnie z obowiązującymi wymogami oraz standardami Unii Europejskiej w zakresie świadczenia usług medycznych.

Nowe technologie i humanizacja medycyny

Kształcenie na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Warszawskiego będzie wyróżniała realizacja nowego podejścia do edukowania przyszłych lekarzy – zgodnego z ideą humanizacji medycyny, która koncentruje się na wzmocnieniu aspektów komunikacji z pacjentem, kompleksowego podejścia do pacjenta i jego bezpieczeństwa oraz współpracy zespołowej w ramach różnych grup zawodowych w systemie ochrony zdrowia.

Podstawą do rozwoju potencjału badawczego oraz dydaktycznego Wydziału Medycznego będą dotychczasowe osiągnięcia i dorobek naukowo-badawczy pracowników Uniwersytetu Warszawskiego w zakresie nauk humanistycznych, społecznych, przyrodniczych i ścisłych, a także rozwój interdyscyplinarności w realizacji badań naukowych oraz inicjatyw dydaktycznych.

Wykorzystane zostaną również innowacyjne osiągnięcia dotyczące stosowania nowych technologii w medycynie, poprzez wprowadzenie tej tematyki do treści programowych na kierunku lekarskim, w szczególności w zakresie nowoczesnych metod obliczeniowych, wykorzystania sztucznej inteligencji w medycynie i innych najnowszych osiągnięć naukowych, w tym dokonanych w ramach działalności różnych jednostek Uniwersytetu Warszawskiego oraz innych krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych. Umożliwi to upowszechnienie stosowania w praktyce lekarskiej nowoczesnego podejścia do analizy dowodów naukowych w obszarze nauk medycznych (ang. evidence based medicine) oraz ułatwi poszukiwanie skuteczniejszych metod leczenia opartych na dowodach naukowych.

Na Wydziale Medycznym wykorzystane zostaną nowoczesne formy dydaktyczne, dostosowane do nowych standardów kształcenia lekarzy, których wprowadzenie planowane jest przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Ministerstwem Zdrowia. Jest to odpowiedź na zmiany w medycynie, które nastąpiły w ostatnich kilkudziesięciu latach wraz z postępem technologicznym oraz nowymi możliwościami i potrzebami społecznymi.

Proces tworzenia i organizowania Wydziału Medycznego będzie wieloetapowy i stopniowy. W pierwszej kolejności uruchomiony zostanie kierunek lekarski. Biorąc pod uwagę specyfikę standardów kształcenia na tym kierunku, określonych przez MEiN, w pierwszych dwóch latach funkcjonowania nowego kierunku studiów kształcenie będzie oparte głównie na kadrze i zasobach Uniwersytetu Warszawskiego, z częściowym udziałem lekarzy i innych specjalistów spoza UW – niezbędnych do zapewnienia wysokiej jakości kształcenia oraz osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się. Jednocześnie rozwijana będzie kadra Uniwersytetu oraz baza infrastrukturalna, w szczególności na potrzeby kształcenia klinicznego.

Kształcenie przyszłych lekarzy

Od 1 października 2023 roku kształcenie na Wydziale Medycznym odbywać się będzie na kierunku lekarskim na studiach stacjonarnych. W przyszłości planowane jest uruchomienie  studiów prowadzonych w języku angielskim, a także kolejnych kierunków studiów, studiów podyplomowych oraz innych form kształcenia w obszarze nauk medycznych i nauk o zdrowiu.

W pierwszych latach funkcjonowania Wydział Medyczny będzie zlokalizowany w budynku Centrum Nauk Biologiczno­-Chemicznych UW, przy ul. Żwirki i Wigury 101 w Warszawie. Docelowo na potrzeby działalności Wydziału Medycznego zaplanowano powstanie odrębnego budynku dydaktycznego. W przyszłości Uniwersytet będzie dążył do rozwoju własnej infrastruktury klinicznej dla Wydziału Medycznego.

29 czerwca prof. Alojzy Z. Nowak, rektor UW, podpisał zarządzenie w sprawie utworzenia Wydziału Medycznego na UW.

Na zdjęciu od lewej: prof. Sławomir Żółtek, prorektor UW ds. studentów i jakości kształcenia, prof. Alojzy Z. Nowak, rektor UW, prof. Zygmunt Lalak, prorektor UW ds. badań. Fot. UW.

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Praktyki nieobowiązkowe dla studentów

Praktyki nieobowiązkowe są koordynowane przez Biuro Karier, które przygotowuje indywidualne porozumienia z firmami. Student, kieruje do Biura mailowo prośbę o przygotowanie porozumienia lub wystawienie skierowania, przesyłając wypełniony formularz praktykanta.

Dokument musi zostać przesłany do Biura Karier UW na adres mailowy: biurokarier@adm.uw.edu.pl, co najmniej 14 dni roboczych przed planowaną datą rozpoczęcia praktyk.

Formularz do pobrania na stronie: https://biurokarier.uw.edu.pl/dla-studentow-doktorantow-i-absolwentow/praktyki-i-staze-studenckie/praktyki-nieobowiazkowe/