Strona archiwalna. Zapraszamy do aktualnego serwisu > link
Juwenalia 2022
29 kwietnia 2022

6 maja rozpocznie się muzyczne święto studentów Uniwersytetu Warszawskiego. Wydarzenie odbędzie się stacjonarnie na kampusie przy Krakowskim Przedmieściu i potrwa dwa dni.

Juwenalia Uniwersytetu Warszawskiego to muzyczne święto organizowane przez Samorząd Studentów UW. Podczas tegorocznego wydarzenia zaplanowano występy wielu wykonawców i zespołów. Koncerty odbędą się 6 i 7 maja.

Pierwszego dnia na kampusie przy Krakowskim Przedmieściu 26/28 wystąpią m.in.: Maryla Rodowicz, Myslovitz i Tede, a także zespół Mish Mash – zwycięzca X edycji Stage4YOU – ogólnopolskiego konkursu dla młodych zespołów i solistów organizowanego przez telewizję studencką Uniwerek.TV. Drugi dzień poświęcony będzie muzyce klubowej. Wydarzenie odbędzie się w klubie Palladium przy ul. Złotej 5/7, gdzie wystąpi duet KALWI&REMI.

Juwenalia są na UW dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych.

Wydarzenie na Facebooku >>

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Warszawskim a francuskim Międzynarodowym Instytutem Energii Jądrowej (I2EN)

Wspierając polskie wysiłki na rzecz budowy potencjału ludzkiego w obszarze energetyki jądrowej, Międzynarodowy Instytut Energii Jądrowej (I2EN) podpisał w Ambasadzie Francji w Warszawie, w obecności JE Frédérica Billet, Ambasadora Francji w Polsce, porozumienia o współpracy z Politechniką Warszawską i Uniwersytetem Warszawskim.

W imieniu Uniwersytetu Warszawskiego umowę podpisał JM prof. dr hab. Sambor Grucza, prorektor ds. współpracy i spraw pracowniczych. Międzynarodowy Instytut Energii Jądrowej reprezentowała Dyrektor Karen Daifuku. Z ramienia Wydziału Chemii UW obecni byli: prof. dr hab. Beata Kreasnodębska-Ostręga, prodziekan ds. studenckich oraz dr hab. Maciej Chotkowski, koordynator kierunku Chemia Jądrowa i Radiofarmaceutyki, a z ramienia Wydziału Fizyki: dr hab. Krzysztof Turzyński, prof. ucz., prodziekan ds. studenckich; prof. dr hab. Andrzej Wysmołek oraz dr hab. Agnieszka Korgul, prof. ucz.

Porozumienie to ustanawia ramy dla wspólnych działań związanych z ukazywaniem atrakcyjności sektora jądrowego, a jego celem jest przyciągnięcie większej liczby studentów do podjęcia studiów na kierunkach związanych z energetyką jądrową, a następnie podjęcia pracy w sektorze badawczym, w organach regulacyjnych lub w przemyśle jądrowym. W planach jest prowadzenie wspólnych studiów, wymian studenckich oraz wspólne prowadzenie przedmiotów na kierunkach prowadzonych przez szkoły wyższe z Polski i z Francji.

Wydział Chemii będzie wspierał Wydział Fizyki w tworzeniu kierunku związanego z energetyką jądrową, ale także będzie współpracował z uczelniami francuskimi w ramach wymiany myśli i mobilności studenckiej.

 

 


Rekrutacja 2022/2023 na UW
28 kwietnia 2022

6 czerwca rozpoczęły się zapisy na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie oraz część studiów drugiego stopnia na UW w roku akademickim 2022/2023. Do 5 lipca kandydaci będą mogli rejestrować się w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów. Uniwersytet przygotował też ofertę dla kandydatów z Ukrainy.

Na Uniwersytecie Warszawskim można studiować kierunki humanistyczne, społeczne, ścisłe, a także interdyscyplinarne i w całości prowadzone w języku angielskim. W sumie Uniwersytet oferuje ponad sto propozycji. Pełna lista studiów dostępnych w roku akademickim 2022/2023 na UW znajduje się na stronie IRK, gdzie można zapoznać się z opisami poszczególnych kierunków, zasadami kwalifikacyjnymi czy zarysem programów studiów. Oferta dostępna jest pod adresem: https://irk.uw.edu.pl/pl/offer/PELNE2022/.

Harmonogram rekrutacji

 • 6 czerwca: rozpoczęcie rejestracji w systemie IRK;
 • 5 lipca: ostatni dzień rejestracji w systemie IRK;
 • 19 lipca: ogłoszenie wyników rekrutacji;
 • 20–22 lipca: pierwsza tura składania dokumentów przez osoby zakwalifikowane do przyjęcia na studia.

Pełny harmonogram rekrutacji >>
Informacje na temat wymaganych dokumentów >>

Terminy rekrutacji na pozostałe studia, w tym na część studiów w języku angielskim oraz studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich, na których nie obowiązuje powyższy harmonogram, a także na studia drugiego stopnia określone zostały dla poszczególnych kierunków studiów w zał. nr 4 do uchwały Senatu: pod adresem: http://rekrutacja.uw.edu.pl/akty-prawne. Opublikowane zostały również w systemie IRK (przy każdym kierunku studiów w zakładce „OFERTA”).

Nowe kierunki studiów

W tegorocznej ofercie edukacyjnej nowe kierunki studiów to:

 • African Studies, stacjonarne, drugiego stopnia (studia w języku angielskim);
 • Interdisciplinary Studies on Social Change: Mediterranean and Other European Borderlands, stacjonarne, drugiego stopnia (studia w języku angielskim);
 • Historia kultury w dobie humanistyki cyfrowej, stacjonarne, drugiego stopnia;
 • Studia kanadyjskie, stacjonarne, drugiego stopnia;
 • Filologia angielska – językoznawstwo (English Studies – Linguistics), stacjonarne, pierwszego stopnia (studia w języku angielskim);
 • Filologia angielska – językoznawstwo (English Studies – Linguistics), stacjonarne, drugiego stopnia (studia w języku angielskim);
 • Filologia angielska – literatura i kultura (English Studies – Literature and Culture), stacjonarne, pierwszego stopnia (studia w języku angielskim);
 • Filologia angielska – literatura i kultura (English Studies – Literature and Culture), stacjonarne, drugiego stopnia (studia w języku angielskim).

W rekrutacji na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie brane są pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych. Na niektórych kierunkach będą prowadzone dodatkowe egzaminy wstępne (tzw. sprawdziany predyspozycji).

Ze statystykami rekrutacyjnymi oraz informacjami o tym, ilu kandydatów ubiegało się o jedno miejsce na UW w poprzednich latach, można zapoznać się na stronie Biura ds. Rekrutacji: http://rekrutacja.uw.edu.pl/statystyki-rekrutacyjne/.

Rekrutacja dla osób z Ukrainy

Rekrutacja przeznaczona dla obywateli polskich i ukraińskich, którzy przyjechali z Ukrainy po 23 lutego 2022 roku, rozpoczyna się po 29 kwietnia 2022 roku (są określone limity miejsc wyłącznie dla wymienionej kategorii osób na każdym kierunku studiów − tak w trybie rekrutacji od początku pełnego cyklu kształcenia, jak i rekrutacji w trybie kontynuacji studiów rozpoczętych na uczelni działającej na terytorium Ukrainy).

Łącznie przygotowano 2437 miejsc wyłącznie dla kandydatów z Ukrainy (1507 miejsc dla osób rozpoczynających studia, 930 miejsc dla osób przenoszących się ze swoich uczelni).

Kandydaci z Ukrainy będą mogli ubiegać się o przyjęcie na studia na Uniwersytecie Warszawskim (od początku cyklu kształcenia lub w ramach kontynuacji studiów już podjętych na uczelni ukraińskiej) w uproszczonym trybie. Jego podstawą będzie rejestracja w specjalnie przygotowanym w tym celu ogólnopolskim systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów z Ukrainy. System został przygotowany przez Uniwersytet Warszawski we współpracy z Międzyuniwersyteckim Centrum Informatyzacji (MUCI). Powstał przy wsparciu Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) oraz Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA). Informacje na temat procesu rekrutacji będą dostępne też w języku ukraińskim.

Jeśli kandydat z powodu wojny nie będzie posiadał dokumentów wymaganych do podjęcia studiów, podstawą przyjęcia będzie jego oświadczeniu oraz weryfikacja wiedzy i umiejętności przez komisję rekrutacyjną. Przyjęte udogodnienia dla przyszłych studentów z Ukrainy zapewniają także możliwość przeniesienia na UW przed ukończeniem pierwszego roku studiów, rozpoczęcie kształcenia w ramach tzw. „roku zerowego” w celu nauki języka polskiego, uproszczenia w zakresie procedury ślubowania, dzięki czemu osoby przyjęte szybciej nabędą prawa studenta i będą mogły np. wcześniej ubiegać się o stypendia.

Szczegółowe warunki i tryb przyjmowania na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia, jednolitych studiów magisterskich i studiów drugiego stopnia na Uniwersytecie Warszawskim kandydatów z Ukrainy w roku akademickim 2022/2023 >>

Dzień Odkrywców Kampusu Ochota

11 czerwca o godz. 11.00 odbędzie się kolejna edycja Dnia Odkrywców Kampusu Ochota (DOKO). Podczas wydarzenia, które w tym roku odbędzie się w formule stacjonarnej, miłośnicy nauk matematyczno-przyrodniczych będą mieli okazję poznać kampus „od kuchni” i wziąć udział w ciekawych zajęciach popularnonaukowych. DOKO będzie także okazją, żeby dowiedzieć się więcej na temat studiów na uczelni. Osoby zainteresowane kierunkami ścisłymi będą mogły odwiedzić stoiska wydziałów i innych jednostek. Dodatkowych informacji udzielą pracownicy i studenci UW.

Dzień Odkrywców Kampusu Ochota to wspólne przedsięwzięcie Wydziałów: Biologii, Chemii, Fizyki, Geologii, Matematyki, Informatyki i Mechaniki oraz jednostek: Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych, Centrum Nowych Technologii, Środowiskowego Laboratorium Ciężkich Jonów, Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem oraz Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych. Więcej informacji na temat DOKO 2022 znajduje się pod adresem: https://doko.mimuw.edu.pl/.

Laureaci i finaliści olimpiad oraz konkursów tematycznych

Zasady przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów i finalistów międzynarodowych i ogólnopolskich konkursów w roku akademickim 2022/2023 określa Uchwała nr 379 Senatu UW z 19 grudnia 2018 r. (dostępna w Monitorze UW).

Kandydat może wykorzystywać uprawnienia wynikające z uzyskanego tytułu w roku zdania matury oraz w roku następnym. Decydująca o przyznaniu zwolnienia z postępowania rekrutacyjnego jest informacja zamieszczona przez organizatora olimpiady lub konkursu na zaświadczeniu o uzyskanym tytule. Jeżeli w ramach danej olimpiady lub konkursu wydawane jest zaświadczenie ze wskazaniem konkretnej uczelni, kierunku, specjalności, na jakich przysługują ulgi, zwolnienie z postępowania rekrutacyjnego można uzyskać wyłącznie na studia wskazane w zaświadczeniu. Po zakwalifikowaniu na studia kandydat musi przedłożyć oryginał zaświadczenia wraz z innymi dokumentami.

Uniwersytet Warszawski w bieżącym roku akademickim organizował:

 • Olimpiadę Języka Białoruskiego – Katedra Białorutenistyki na Wydziale Lingwistyki Stosowanej UW;
 • Olimpiadę Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym – Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW;
 • Olimpiadę Wiedzy o Mediach – Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW;
 • Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Geologicznej OKAWANGO (we współpracy z wydawnictwem Nowa Era) – Wydział Geologii UW.

Wsparcie w organizacji olimpiad przedmiotowych poprzez zaangażowanie pracowników naukowo-dydaktycznych oraz zaplecze lokalowe i sprzęt deklarują: Wydział Biologii, Wydział Chemii, Wydział Fizyki, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Wydział Historii, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki oraz Wydział Polonistyki.

Ważne linki

Biuro ds. Rekrutacji
Strona Internetowej Rekrutacji Kandydatów UW

Program wizyt badawczych dla studentów i doktorantów z Ukrainy

27 kwietnia rozpoczęła się rekrutacja do Programu wizyt badawczych na Uniwersytecie Warszawskim dla studentów i doktorantów z Ukrainy, w ramach którego Uniwersytet Warszawski będzie przyjmował studentów i doktorantów ukraińskich na wizyty badawcze trwające od trzech do sześciu miesięcy (beneficjenci Programu otrzymają stypendium i możliwość korzystania z pełnej oferty edukacyjnej UW).

W I turze rekrutacji przygotowano 100 miejsc dla studentów i 10 dla doktorantów. W przypadku dużego zainteresowania Programem planowane jest uruchomienie kolejnych tur rekrutacji.

Więcej informacji na temat Programu >>

 

Źródło: www.uw.edu.pl


System Analizy Danych na UW

Na UW zostało opracowane nowoczesne narzędzie analityczne – System Analizy Danych. – SAD umożliwia bieżącą analizę danych dydaktycznych, przedstawionych w zagregowany sposób i uszczegółowionych. System będzie miał znaczenie w kształtowaniu polityki rekrutacyjnej na wydziałach – podkreśla prof. Sławomir Żółtek, prorektor UW ds. studentów i jakości kształcenia.

W semestrze letnim 2021/2022 na UW zostało wdrożone nowe narzędzie analityczne – System Analizy Danych (SAD). System daje możliwość uzyskania szybkiego dostępu do wskaźników dydaktycznych oraz obserwowania trendów zmieniających się w czasie.

– SAD umożliwia bieżącą analizę danych dydaktycznych, przedstawionych w zagregowany sposób i uszczegółowionych. System będzie miał znaczenie w kształtowaniu polityki rekrutacyjnej na wydziałach – podkreśla prof. Sławomir Żółtek, prorektor UW ds. studentów i jakości kształcenia.

Przewidziane w aplikacji wskaźniki zostały w pierwszej kolejności podzielone zgodnie z ich pochodzeniem i dotyczą rekrutacji, toku studiów i losów absolwentów. Na niższym poziomie zostały podzielone kontekstowo, w zależności od zagadnienia, którego dotyczą m.in.: charakterystyka demograficzna, przebieg rekrutacji, wyniki maturalne i rekrutacyjne, przeszłość edukacyjna, przejście między stopniami studiów, zaliczenie kolejnych etapów studiów, dyplomy, oceny końcowe, dalsza edukacja, zatrudnienie, zarobki.

Na Uniwersytecie Warszawskim istnieje kilka baz danych do planowania, monitorowania i ewaluacji kluczowych procesów, w tym zapewnienia jakości kształcenia. Są to: Uniwersytecki System Obsługi Studiów USOS, Internetowa Rekrutacja Kandydatów IRK oraz system monitorowania ekonomicznych losów absolwentów ELA.

Do SAD zaciągnięto dane od 2014 roku, które następnie zagregowano i zanonimizowano. Wszystkie wykresy (liniowe lub słupkowe), które tworzy się w przy pomocy aplikacji SAD można w łatwy i szybki sposób pobrać oraz zapisać, np. jako png i następnie wstawić do prezentacji PowerPoint.

Narzędzie może być wykorzystywane przez wybranych pracowników uczelni odpowiedzialnych za zarządzanie i organizację dydaktyki zarówno w pojedynczych jednostkach, jak i na szczeblu ogólnouniwersyteckim. Logowanie jest możliwe za pośrednictwem konta CAS.

Z pełną wersją artykułu pt. „Przyjazne narzędzie” (s. 34–35), który jest poświęcony Systemowi Analizy Danych (SAD), można zapoznać się w najnowszym numerze pisma uczelni „UW”.

ZIP

Przeglądarka jest jednym z elementów projektu zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego (ZIP). Prace nad rozwojem narzędzia prowadzone są przy zaangażowaniu jednostek ogólnouniwersyteckich: Biura ds. Wspomagania Rozwoju UW, Pracowni Ewaluacji Jakości Kształcenia oraz programistów współpracujących z Wydziałem Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW.

www.zip.uw.edu.pl

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Oferta pracy dla Post-Doc w projekcie OPUS 17 NCN

Kierownik Projektu – prof. dr hab. inż. Karol Grela (Kierownik Laboratorium Syntezy Metaloorganicznej Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego) poszukuje kandydatów do pracy w ramach projektu badawczego: „Niemożliwe staje się możliwe: makrocyklizacja nieuprzywilejowanych dienów w wysokim stężeniu przez metatezę z zamknięciem pierścienia”, program Opus finansowany przez Narodowe Centrum Nauki na stanowiska: Post-Doc (1) – Asystent w grupie pracowników badawczych, prowadzący działalność w obszarze nauk ścisłych i przyrodniczych. Termin przesyłania dokumentów upływa 28 maja 2022 roku. Więcej informacji >> pdf

Project Manager – prof. Karol Grela (Head of Organometallic Synthesis Laboratory, Faculty of Chemistry, University of Warsaw) is looking for candidates to work in a scientific project: „Making the Impossible Possible: Macrocyclisation of Unbiased Dienes at High Concentration by Ring-Closing Metathesis”, programme Opus supported by National Science Centre positions: Post-Doc (1) – Assistant in a group of research workers, operating in the field of exact and natural sciences. Deadline for applications: 28 May 2022. For more info see >> eng


Konkurs na stanowisko adiunkta w projekcie SONATA BIS NCN

Konkurs na stanowisko adiunkta (grupa pracowników badawczych) w ramach projektu SONATA BIS pt.: „Opracowanie procedury wykorzystującej metody in-situ i ex-situ do analizy właściwości materiałów elektrodowych podczas cyklowania baterii litowo-jonowych” finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki. Kierownik projektu: dr inż. Dominika Buchberger. Termin przesyłania dokumentów upływa 28 maja 2022 roku. Więcej informacji >> pdf

Position of adjunct (a group of science positions) in the project entitled „Development of a procedure using in-situ and ex-situ methods to analyze electrode material properties over lithium-ion battery cycles” financed by National Science Centre is open for application. Project leader: Dr. Dominika Buchberger. Deadline for applications: 28 May 2022. For more info see >> eng


UW ze środkami NAWA na pomoc Ukraińcom

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej przyznała Uniwersytetowi Warszawskiemu 350 tys. zł na stypendia dla studentów i doktorantów z Ukrainy. To efekt pozytywnie zaopiniowanego wniosku uczelni w programie „Solidarni z Ukrainą”.

UW otrzyma 350 tys. zł na stypendia dla studentów i doktorantów z Ukrainy, z czego 125 tys. zł przeznaczone jest na stypendia dla doktorantów. Uczestnicy będą mieć możliwość kontynuowania studiów, przygotowania rozprawy doktorskiej, odbycia kursów językowych, przygotowawczych, adaptacyjnych w terminie do 30 września 2022 roku.

Beneficjenci będą zwolnieni z opłat za kształcenie. W razie potrzeby każdemu zostanie zapewniona także pomoc psychologiczna oraz prawna.

„Solidarni z Ukrainą” to program Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) skierowany do studentów i doktorantów, będących obywatelami Ukrainy i przybyłych do Polski od 24 lutego 2022 roku.

Więcej informacji o programie znajduje się na stronie NAWA >>

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Ambasador USA wygłosi wykład na UW
27 kwietnia 2022

Mark Brzezinski, ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce, wygłosi na Uniwersytecie Warszawskim wykład pt. „Global Leadership: Lessons from the Ukraine Crisis”. Wydarzenie odbędzie się 9 maja.

9 maja na Uniwersytecie Warszawskim odbędzie się wykład Marka F. Brzezinskiego, ambasadora Stanów Zjednoczonych w Polsce, na temat globalnego przywództwa w kontekście wojny na Ukrainie.

Mark F. Brzezinski urodził się w USA w 1965 roku i wychował w Waszyngtonie. Z wykształcenia jest prawnikiem. Ukończył studia w Dartmouth, uzyskał tytuł Juris Doctor na Uniwersytecie Wirginii, zaś na Uniwersytecie Oksfordzkim obronił doktorat z nauk politycznych.

W latach 1999–2001 pracował w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego przy prezydencie Billu Clintonie. Był doradcą ds. polityki zagranicznej w kampanii prezydenckiej Baracka Obamy.

W latach 2011–2015 pełnił funkcję ambasadora USA w Szwecji. Wprowadził tam innowacyjne metody wspierania amerykańsko-europejskiej wymiany handlowej, zapewniając realizację kluczowych szwedzkich inwestycji w USA. Był organizatorem pierwszej w historii wizyty prezydenta Stanów Zjednoczonych w Sztokholmie.

Pierwszy raz przyjechał do Warszawy w ramach stypendium Fulbrighta w 1991 roku, by prowadzić badania nad Trybunałem Konstytucyjnym. Badania zaowocowały pracą „Walka o konstytucjonalizm w Polsce”. W 2019 roku został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej.

22 grudnia 2021 roku ambasador Mark Brzezinski przedstawił Prezydentowi RP list uwierzytelniający, na mocy którego został mianowany ambasadorem Stanów Zjednoczonych w Polsce.

Wykład ambasadora Marka Brzezinskiego „Global Leadership: Lessons from the Ukraine Crisis” odbędzie się 9 maja o godz. 17.00 w Auli im. Adama Mickiewicza w Auditorium Maximum Uniwersytetu Warszawskiego przy Krakowskim Przedmieściu 26/28.

Wstęp na wykład jest wolny po wcześniejszej, potwierdzonej przez organizatorów, rejestracji pod adresem e-mail: potwierdzenia(at)uw.edu.pl. Liczba miejsc jest ograniczona. Wykład poprowadzony będzie w języku angielskim.

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Oferta stypendialna dla doktorantów w projekcie SONATA BIS NCN
26 kwietnia 2022

Oferta stypendialna dla dwóch doktorantów/doktorantek w projekcie badawczym SONATA BIS „Rozpoznanie, transport i ekstrakcja soli z wykorzystaniem modułowych receptorów molekularnych” finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki. Kierownik projektu: dr hab. Jan Romański. Termin przesyłania dokumentów upływa 12 maja 2022. Więcej informacji >> pdf


Najnowsze projekty przedwdrożeniowe z Wydziału Chemii UW
25 kwietnia 2022

Przedstawiamy projekty (dwóch pracowników z Wydziału Chemii – dr. hab. Marcina Karbarza i dr. hab. Wojciecha Hyka, prof. ucz.), które otrzymały finansowanie w ramach programu „Inkubator Innowacyjności 4.0”, realizowanego przez Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii Uniwersytetu Warszawskiego, UWRC sp. z o.o. oraz Ośrodek Transferu Technologii Politechniki Świętokrzyskiej.

UZYSKANIE KOLEJNEGO ETAPU GOTOWOŚCI TECHNOLOGICZNEJ DLA WYNALAZKU POZWALAJĄCEGO NA EFEKTYWNE OCZYSZCZANIE DZIEŁ SZTUKI

dr hab. Marcin Karbarz, Wydział Chemii

Projekt poświęcony uzyskaniu podwyższenia etapu gotowości technologicznej dla wynalazku pozwalającego na efektywne oczyszczanie dzieł sztuki. Zgłoszona w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej metoda polega na wykorzystaniu specjalnie przygotowanego organożelu do usunięcia starych mas woskowo-żywicznych, które miały wzmacniać zabytkowe płótna malarskie.

Niestety XVII-wieczna metoda konserwacji okazuje się mieć istotne wady zarówno techniczne (uszkadzanie płótna), jak i estetyczne (przyciemnianie obrazów oraz wpływ na kolorystykę dzieł malarskich). Konieczne jest więc ratowanie konserwowanych w ten sposób dzieł. Jednak stosowane obecnie w tym celu rozpuszczalniki są toksyczne. Opracowany organożel jest znacznie bezpieczniejszy dla zdrowia ludzi, a jednocześnie w pełni bezpieczny dla samych dzieł podlegających konserwacji.

***

ELEKTROCHEMICZNE WYTWARZANIE BEZMATRYCOWYCH DWUSKŁADNIKOWYCH UKŁADÓW NANOCZĄSTEK METALI

dr hab. Wojciech Hyk, prof. ucz., Wydział Chemii

Rozwiązanie ma na celu efektywne i ekonomiczne wytwarzanie preparatów opartych na aktywnych nanoskładnikach, co umożliwi różnorodne ich zastosowanie, np. w ogrodnictwie i rolnictwie – do ochrony roślin oraz plonów przed różnego rodzaju chorobami grzybowymi w czasie wzrostu i długotrwałego przechowywania, aby ograniczyć stosowanie szkodliwych pestycydów, czy też w pszczelarstwie – do likwidacji zagrożeń bakteryjnych oraz jako bezpieczny oprysk w pobliżu pasiek pszczelich.

Ale to nie jedyne możliwości.

Preparat z powodzeniem zapobiega powstawaniu nalotów grzybiczych w instalacjach klimatyzacyjnych, ale można użyć go także do stworzenia antybakteryjnych nawiewów w śluzach powietrznych w zakładach przetwórstwa mięsnego i owocowego. Przewagą opracowanego rozwiązania jest z jednej strony znacznie większa trwałość uzyskiwanych powłok, co pozwala na podniesienie wydajności produktu końcowego oraz ograniczenie wpływu na środowisko, a z drugiej strony – zdolność powstałych powłok do samoregeneracji, która podnosi ich skuteczność.

 

Źródło: www.uott.uw.edu.pl