studia I stopnia

Kandydaci zakwalifikowani na studia pierwszego stopnia zobowiązani są do złożenia dokumentów w terminie ogłoszonym przez Komisję Rekrutacyjną w systemie IRK.  

Wymagane dokumenty:

 1. Kopia świadectwa dojrzałości lub dyplomu IB, dyplomu EB,  świadectwa maturalnego lub innego dokumentu uzyskanego za granicą uprawniającego do podjęcia studiów, oraz właściwy oryginał celem poświadczenia zgodności kopii z oryginałem.
 2. Ankieta osobowa zawierająca zdjęcie kandydata, wydrukowana z osobistego konta rejestracyjnego w systemie IRK i podpisana przez kandydata.
 3. Podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej, wydrukowane po wprowadzeniu przez kandydata na osobiste konto rejestracyjne systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów jego fotografii.
 4. Dowód uiszczenia opłaty za Elektroniczną Legitymację Studencką (22 pln).
 5. Zaświadczenie lekarskie – po wcześniejszym wydaniu skierowania na badania przez dziekanat studencki WChUW. Po skierowanie prosimy się zgłaszać po zarejestrowaniu w systemie IRK oraz uiszczeniu opłaty rekrutacyjnej. Złożenie zaświadczenia lekarskiego jest warunkiem przyjęcia na studia.
  Wykaz placówek medycznych świadczących usługi przeprowadzenia badań lekarskich – badania dla kandydatów
 6. Oświadczenie studenta o zapoznaniu się z wysokością opłat za usługi edukacyjny na wybranym kierunku studiów.

  Dodatkowo:
 7. W przypadku olimpijczyka korzystającego z całkowitego zwolnienia z postępowania kwalifikacyjnego – zaświadczenie o uzyskanym tytule laureata lub finalisty olimpiady stopnia centralnego.
 8. Zaświadczenie o uzyskanym tytule laureata konkursu międzynarodowego, konkursu ogólnopolskiego lub konkursu organizowanego przez uczelnię, który brany jest pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym.
 9. Upoważnienie do złożenia dokumentów – w przypadku gdy dokumenty kandydata składane są przez osobę trzecią.

Od kandydata legitymującego się świadectwem maturalnym lub dyplomem ukończenia studiów wyższych wydanymi za granicą – poza wymienionymi wyżej dokumentami – wymagane są ponadto:

 • Poświadczenie świadectwa maturalnego/dyplomu szkoły wyższej w formie legalizacji (lub apostille, jeżeli dokument został wydany przez instytucję działającą w systemie edukacji państwa będącego stroną Konwencji Haskiej z dnia 5 października 1961 r. znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych – Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938 i 939).
 • Tłumaczenie przysięgłe na język polski świadectwa lub dyplomu oraz ww. legalizacji / apostille (jeśli zostało sporządzone w języku obcym).
 • Zaświadczenie o nostryfikacji świadectwa / dyplomu, jeśli dotyczy kandydata.

W przypadku cudzoziemców dodatkowo:

 • Potwierdzenie legalizacji pobytu na terytorium Polski: kopia wizy albo zezwolenia na pobyt stały/osiedlenie się (karty stałego pobytu) albo zezwolenia na pobyt czasowy/zamieszkanie na czas oznaczony (karty czasowego pobytu); do karty czasowego pobytu należy dołączyć decyzję o wydaniu zezwolenia na pobyt czasowy/zamieszkanie na czas oznaczony.
 • Kopia dokumentu potwierdzającego status nadany w Polsce (np. Karty Polaka, Karty Uchodźcy).
 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów wyższych (z tłumaczeniem, jeśli wydane zostało w innym języku niż polski).
 • Na studia prowadzone w języku polskim – kopia dokumentu (wraz z oryginałem do wglądu) potwierdzającego znajomość języka polskiego, tj. zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.